Suomen Ulosottoylitarkastajat ja -tarkastajat ry
 Finlands Utsökningsöverinspektörer och -inspektörer rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat


Edelliset vuodet:

  Toimintakertomus 201586. toimintavuosi
 


Yhdistys on valtakunnallinen ja toimii oikeusministeriön hallinnonalalla ulosoton palveluksessa työskentelevien kihlakunnanulosottomiesten ja ylitarkastajien edunvalvojana. Yhdistys on Julkisten ja Hyvinvointialojenliitto JHL ry:n jäsen.

YHDISTYKSEN HALLINTO 2015

Sääntömääräiset kokoukset olivat kevätkokous 21.3.2015 Helsingissä JHL-Opistolla ja syyskokous 22.11.2015 Turussa Radisson Blu Marina Palacessa. Sääntöjen mukaan hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi ja vuosi 2015 oli hallituksen toinen toimintavuosi. Puheenjohtajana toimi Harri Lepolahti ja muut hallituksen jäsenet olivat Tarja Laaksonen (varapuheenjohtaja), Jaana Isosaari (taloudenhoitaja), Pekka Ruusula (tiedotus- ja opintosihteeri), Seija Mustajärvi (sihteeri), Juha Aarnio, Timo Heinonen, Sirpa Myllyoja, Petteri Suhonen, Merja Santtila ja Kirsi-Marja Sjögren. Hallitus kokoontui viisi kertaa.

EDUNVALVONTA

Sopimustoiminta

Syksyllä 2014 työmarkkinakeskusjärjestöt saavuttivat neuvottelutuloksen "työllisyys- ja kasvusopimuksesta". Valtion virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi on 01.04.2014- 31-01.2017. Palkankorotukset ovat 01.08.2014 yleiskorotus 20 euroa ja 01.08.2015 yleiskorotus 0,4 %. Pääsopijajärjestöt ja valtion työmarkkinalaitos saavuttivat neuvottelutuloksen vuoden 2016 palkankorotuksista 29.6.2015. Palkkoja korotetaan 1.2.2016 0,43 %.

Kihlakunnanulosottomiesten palkkausjärjestelmää koskeva tarkentava virkaehtosopimus on otettu käyttöön 1.1.2008. Sopimusta uudistettiin vuonna 2011 erikoisperinnän palkkauksen osalta liittyen erikoisperinnän vakiinnuttamiseen ja valtakunnallistamiseen. Tarkentavan virkaehtosopimuksen osalta yhdistys on neuvotellut raamisopimukseen sisältyneiden virastoerien kohdentamisesta.

Neuvottelijoina ovat toimineet Harri Lepolahti, Jarmo Savela ja Timo Heinonen. Yhdistyksen edustajina palkkausjärjestelmän arviointiryhmässä ovat olleet Harri Lepolahti ja Jarmo Savela.

Työnantaja-asiat

Ulosoton suuri organisaatiomuutos toteutui 1.1.2008. Virastojen ja ulosottopiirien lukumäärä supistui 22:een. Oikeusministeriö antoi 14.12.2012 asetuksen ulosoton uusista toimipaikoista. Asetuksen mukaan toimipaikat vähenivät kahden vuoden siirtymäkauden aikana 178: sta 66.een. Yhdistys on vaikuttanut siihen, että henkilöstön asema on otettu muutoksessa huomioon.

Vuoden 2013 alussa käynnistettiin valtakunnanvoudinviraston toimesta ulosottolaitoksen rakenneuudistushanke URA. Hankkeen tarkoituksena on selvittää ulosoton tuottavuuden ja taloudellisuuden parantamista oikeusturvaa vaarantamatta. Hankkeelle on asetettu ohjausryhmä ja sen lisäksi kuusi muuta työryhmää, jotka ovat menettely-, organisaatio-, tietotekniikka- hallinto- , lainsäädäntö- ja työhyvinvointityöryhmä. Rakenneuudistushankkeen määräaika on vuoteen 2019. Yhdistyksellä on edustus työryhmissä. URA-hankkeen väliraportti valmistui 30.9.2014 ja toimenpidesuunnitelma 31.12.2014.

Vuoden 2015 aikana varmistui URA-hankkeen rahoitus, perustettiin hanketoimisto ja annettiin eduskunnalle ensimmäinen lakiesitys. Yhdistys käynnisti yhteistoimintaneuvottelut VVV:n kanssa URA-hankkeen vaikutusten selvittämiseksi. Poliittista vaikuttamistyötä tehtiin tapaamalla kansanedustajia ja ministeriön johtoa. Oikeusministeriön kanssa selvitettiin hallinnonalan säästötarpeita ja keinoja niiden saavuttamiseksi.

Ulosottolaitoksen yhteistyötoimikunta on kokoontunut vuoden aikana 4 kertaa. Yhdistyksen puheenjohtaja on yhteistyötoimikunnan jäsen. Yhdistys on tehnyt toimikunnalle aloitteita parantaakseen kihlakunnanulosottomiesten asemaa.

Yhdistys on toiminut aktiivisesti vuorotteluvapaa-, osa-aikaeläke- ja päivystyskysymysten osalta pyrkimyksenä edistää kihlakunnanulosottomiesten työssä jaksamista ja joustavia järjestelyjä eri virastoissa. Yhdistyksen jäseniä on toiminut aktiivisesti eri työryhmissä mm. tietojärjestelmän, koulutuksen ja työmenetelmien kehittämiseksi. Yhdistys on seurannut aktiivisesti lainsäädäntöhankkeita.

Henkilöstösäästöt ja henkilöstön ikärakenne ovat merkinneet haastetta niin henkilöstöjohtamiselle kuin työolosuhteiden kehittämiselle. Yhdistys on ottanut kantaa mm. etätyön, toimitilojen ja hyvän henkilöstöjohtamisen puolesta.

Luottamusmiehet

Yhdistyksen pääluottamusmiehenä on toiminut Jukka Oksanen, joka on ollut samalla myös muiden oikeushallinnon yhdistysten pääluottamusmies. Luottamusmiehet on valittu syyskokouksessa 2013 ja heidän toimintakautensa on kaksi vuotta (2014 - 2015). Alueellisia luottamusmiehiä on yhdistyksellä kahdeksan. Alueet ja luottamusmiehet ovat : Helsinki (Juha Aarnio), Uusimaa (Jarmo Savela), Turun, Porin ja Ahvenanmaan alue (Tarja Laaksonen), Häme-Pirkan-maa (Mika Helldan), Vaasa ja Keski-Suomi (Jyrki Kotanen), Kymi ja Etelä- Karjala (Timo Heinonen), Itä-Suomi (Raimo Tikkanen) sekä Oulun ja Lapin alue (Sirpa Myllyoja). Luottamusmiesorganisaatio kattaa koko maan ja tavoittaa kaikki jäsenet.

JÄRJESTÖTOIMINTA

Liiton jäsenrekisterin mukaan yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä 31.12.2015 oli 335 (241 + 94) jäsentä vapaajäsenet mukaan lukien. Jäsenistä naisia on 141 ja miehiä 194. Yhdistykseen liittyi 17 uutta jäsentä ja eronneita oli 26 jäsentä. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Mauno Laaninen. Jäsenhuoltoa on harjoitettu luottamusmiesten aktiivisella yhteydenpidolla jäseniin sekä huomionosoituksilla.

Yhdistys on pitänyt syksyllä aluekokouksia ja keskustelutilaisuuksia 11 paikkakunnalla (Oulu, Seinäjoki, Jyväskylä, Tampere, Turku, Kouvola, Kuopio, Joensuu, Pori, Vaasa ja Helsinki). Tilaisuuksissa on ollut läsnä runsaasti ammattikunnan edustajia ja niissä on käyty läpi ajankohtaisia asioita mm. ulosottolaitoksen rakenneuudistusta, sopimusasioita, kehittämishankkeita ja lainsäädäntöhankkeita.

Yhdistys on jatkanut vuoden 2015 aikana aktiivista yhteistyötä oikeusministeriön hallinnonalalla toimivien muiden järjestöjen kanssa. Yhdistyksen toimesta on jatkettu ulosoton henkilöstöyhdistysten (5 kpl) puheenjohtajatapaamiset, joissa on käyty läpi hallinnonalan asioita. Liiton piirissä oikeushallinnon yhdistysten kesken on jatkettu yhteistyötä oikeushallinnon neuvottelukunnassa.

Ammattikunnan yhtenäisyyden saavuttamiseksi yhdistys on pyrkinyt omalta osaltaan aktiivisesti edistämään kihlakunnanulosottomiehiä edustavien järjestöjen yhdistymistä.

Yhdistys on jäsenenä Julkisten ja hyvinvointialojenliitto JHL ry:ssä. Liiton oikeushallinnon yhdistysten (4 kpl) edustus on oikeusministeriön hallinnonalalla yhteensä noin 700 jäsentä.

Yhdistyksen jäsenistön aktiivisuuden ansiosta yhdistyksen puheenjohtaja on valittu edustajistoon ja on nykyisin liittohallituksen jäsen.

Yhdistys on tehnyt liitolle aloitteen valtakunnallisten yhdistysten toimintaedellytysten parantamiseksi.

KOULUTUS- , KURSSI-  ja VIRKISTYSTOIMINTA

Valtakunnanvoudinviraston perustamisen myötä työnantajan järjestämä koulutus on uudistunut ja alueellinen koulutusvastuu on siirtynyt virastoille. Ammatillisena koulutuksena työnantaja on järjestänyt kihlakunnanulosottomiehille peruskoulutusta ja syventävää koulutusta. Yhdistyksen jäseniä on ollut mukana kursseilla sekä koulutettavana että kurssimateriaalin tuottajina ja kouluttajina.

Keväällä järjestettiin Vanhojen Karhujen kanssa jäsenmatka Prahaan. Kevätkokouksen yhteydessä oli risteily Tallinnaan. Syyskokouksen yhteydessä Turussa järjestettiin valtakunnanvoudinviraston kanssa kihlakunnanulosottomiehille opintopäivä.

JHL on tarjonnut yhdistyksen jäsenille monipuolisia kursseja perehdyttäen aktiiveja ammattiyhdistystoimintaan ja luottamustehtäviin työpaikoilla. Yhdistyksen jäseniä on osallistunut liiton kursseille ja neuvottelupäiville kuten luottamusmieskursseille, oikeushallinnon neuvottelupäiville ja yhdistysjohdon neuvottelupäiville.

Liiton lomapaikat sekä SAL-lomat ja kuntoremonttilomat ovat olleet jäsenten käytettävissä. Arjen kovenevien vaatimusten paineessa työterveyshuollon kautta tapahtuva kuntoutustoiminta on koettu tarpeelliseksi.

Aktiivisten eläkeläisten vuonna 2007 perustama Vanhat Karhut ry järjesti kokouksensa yhtä aikaa yhdistyksen syyskokouksen kanssa.

TIEDOTTAMINEN

Yhdistys on käyttänyt tiedottamiseen sähköpostia ja nettisivuja. Kaikille jäsenille on tullut liiton Motiivi-lehti ja lisäksi luottamusmiehille ja hallituksen jäsenille liiton Aktiivi-lehti. Liiton kotisivut ovat osoitteessa www.jhl.fi

Luottamusmiehen tiedotteita ja puheenjohtajan jäsentiedotteita on jaettu jäsenille sähköpostin välityksellä. Yhdistyksen omat kotisivut löytyvät osoitteesta www.ulosotto.fi. Lisäksi yhdistyksellä on facebook-sivut ja blogi.

YHDISTYKSEN TALOUS

Yhdistyksen tulorahoitus on koostunut liiton jäsenmaksupalautteesta, joka on 20 % jäsenmaksujen konaiskertymästä. Talous on vakaalla pohjalla. Yhdistyksellä ei ole ollut palkattua työvoimaa, eikä toimihenkilöille ole maksettu palkkioita. Yhdistyksen varat on käytetty valtakunnalliseen sekä paikalliseen edunvalvontaan ja yhdistystoimintaan. Yhdistyksen toiminnantarkastajina vuonna 2015 ovat toimineet Satu Heikkilä ja Marjut Muttilainen.

YHTEENVETO

Toteutuessaan rakenneuudistuksella tulee olemaan suuria vaikutuksia organisaation, tehtävien, virkarakenteen ja palkkauksen osalta. Tehokkuusvaatimukset ja tuloksellisuuden seuranta ovat muokanneet voimakkaasti kihlakunnanulosottomiesten työn sisältöä. Palkkausjärjestelmää koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen käyttöönotto on vaatinut seurantaa, kehittämistä ja esiin nousseiden ongelmien ratkaisemista. Edunvalvontatyön merkitys on korostunut entisestään lukuisten muutosten keskellä.

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
Hallitus

Helsinki 01.03.2016