Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat


Edelliset vuodet:

  Toimintakertomus 2006
 


Yhdistys kuuluu Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:een ja vuosi 2006 oli ensimmäinen uuden liiton toimintavuosi. Yhdistys on valtakunnallinen ja toimii oikeushallinnossa kihlakunnan virastojen avustavan ulosottomiehen ja ylitarkastajan virkaa hoitavien edunvalvojana.

YHDISTYKSEN HALLINTO 2006

Sääntömääräiset kokoukset olivat kevätkokous 12.03.2006 Ikaalisissa ja syyskokous 13.11.2006 Porissa. Sääntömääräisissä kokouksissa hyväksyttiin yhdistyksen nimen muutos ts. lisättiin nimen ruotsinkielinen käännös, joten yhdistyksen täydellinen nimi on nyt Suomen ulosottomiesten yhdistys JHL ry - Utmätningsmännen i Finland förening JHL rf.

Uuden liiton sääntöjen mukaan hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi.
Nykyisen hallituksen toimintavuodet ovat siis 2006 ja 2007.
Puheenjohtajana on Harri Lepolahti ja hallituksen jäsenet ovat Tarja Laaksonen (varapuheenjohtaja), Heikki Järvinen (taloudenhoitaja), Pekka Ruusula (opinto- ja tiedotussihteeri), Terttu Sandelin (sihteeri), Juha Aarnio, Kaisa Metsäportti, Mikko Rilasti ja Pekka Lehtinen, Mika Helldan ja Vesa Heikkinen. Hallitus kokoontui viisi kertaa.

EDUNVALVONTA

Sopimustoiminta

Syksyn 2005 yleinen virkaehtosopimus ja siten tarkentavat sopimukset ovat voimassa syyskuuhun 2007. Jo edelliseen sopimukseen sisältyi valtion hallinnossa uuteen palkkaus- järjestelmään siirtyminen. Tämä ei kuitenkaan ole toteutunut avustavien ulosottomiesten osalta. Uusi järjestelmä vaatii ulosotto-ves:in rakenteen muuttamista, josta käytiin syksyn aikana ministeriössä neuvotteluja yhdeksän eri kertaa, mutta oleellinen lähtökohta eli työnantajan tarjous vaativuustason euromäärästä siirtyi vuodelle 2007. Järjestöt antoivat työnantajalle jo alkukesästä yhteisen kannanoton neuvottelujen kohteena olevista seikoista.

Työnantaja-asiat

Valtiotyönantajan tuottavuusohjelma edellytti toimia myös oikeusministeriössä, joka toteutti yhteistoimintamääräyksillä ( 9 ) ulosottopiirien yhdistämisen 1.1.2006 alkaen. Lopullinen ulosoton suurpiirihanke toteutetaan 1.1.2008, joten siihen liittyen ulosottopiirien organisaatio- ja henkilöstösuunnitelmat työllistivät virastoja jo vuonna 2006. Ministeriön ja virastojen tuloskeskusteluissa luvattiin, ettei irtisanomisia tapahdu ja toimipaikkasiirrot perustuvat vapaaehtoisuuteen. Lisäksi keskustelu vapautuvista resursseista, henkilöstösäästöt ja henkilöstön ikärakenne ovat tekijöitä, jotka aiheuttavat epävakautta ja siten paineita henkilöstön johtamisessa. Virastojen päälliköille järjestettiin muutosjohtamiskoulutusta. Ulosoton ylimmässä johdossa tapahtui henkilövaihdos, kun Vantaan johtava kihlakunnanvouti Juhani Toukola nimitettiin ulosottojohtajaksi.

Ulosoton Notes tukiryhmässä, joka asetettiin 1.09.2005 ja toimii edelleen, on kolme yhdistyksen jäsentä. Ujas- tietojärjestelmän käytettävyys parani ja tilastot osoittavat tehokkuuden lisääntyneen. Uljas ohjaa täysin päivittäistä tekemistä ja antaa johdolle raportteja seurantaan ja valvontaan. Perinnän tuen, johon lasketaan selvittelytoiminta, organisointi jatkui piireissä vapautuneiden resurssien käyttämiseksi.

Tuleva ulosottokaari oli syksyllä eduskuntakäsittelyssä ja yhdistys antoi lausunnon sekä puheenjohtaja oli siellä suullisesti kuultavana. Yhdistykselle on uudessa laissa tärkeää uusi virkanimike (kihlakunnanulosottomies), mutta arveluttaa täytäntöönpanotehtävien siirto- mahdollisuus muille viraston virkamiehille.

Ministeriöt jatkoivat harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan ohjelmaa. Tähän liittyy ulosoton hallinnossa läheisesti erikoisperintä ja rikoshyödynjäljittäminen, johon ei ulosotossa kuitenkaan saatu lisäresursseja. Yhdistys antoi lausunnon ERP-työryhmän raporttiin.

LUOTTAMUSMIEHET

Pääluottamusmies oli Jarmo Savela, joka on ollut myös liiton kaikkien oikeushallinnon osastojen pääluottamusmies. Luottamusmiesten toimintakausi on kaksi vuotta. (2006 - 2007) Alueellisia luottamusmiehiä on kahdeksan ja alueet ovat muodostuneet osittain entisistä lääneistä, lisäksi Helsingin ulosottovirasto ja koko Itä-Suomen lääni ovat omina alueina.

Aluekokous tai muu jäsentilaisuus oli kymmenellä paikkakunnalla ja paikalla oli kaikkiaan yhteensä yli 110 jäsentä, joten puheenjohtaja/pääluottamusmies matkustivat kiitettävästi syksyn aikana. Näissä jäsentapaamisissa annettiin ensikäden tietoa UPJstä.

Jäsenhuoltoon kuuluivat luottamusmiesten yhteydenpito jäseniin ja huomionosoitukset.
Liiton vanhojen sääntöjen mukaiset vapaajäsenyyden edellytykset täyttäneille luovutettiin liiton rannekellot.

JÄSENISTÖ

Liiton rekisterin mukaan kokonaisjäsenmäärä oli 31.12.2006 yhteensä 429, jossa on mukana vapaajäsenet sekä ns "eläkeputkessa" olevat. Eläkkeelle siirtyminen näkyy jo jäsenmäärässä, joka töissäolevien osalta on pysynyt vakaana. Yhdistyksellä kaksi kunniapuheenjohtajaa; puheenjohtaja Ensio Nakari ja Mauno Laaninen.

KOULUTUS- JA KURSSI- ja VIRKISTYSTOIMINTA

Työnantaja jatkoi koulutukseen panostamista. Vuoden aikana oli ulosottolakia ja Uljas koulutusta ja selvitystoiminnon ja - tuen rakentamiseen valmentautumista virastoissa. Puheenjohtaja oli kutsuttuna mukana voutipäivillä, joilla virastojen sisäistä työnjakoa käsiteltiin. Avustaville ulosottomiehille järjestettiin valtakunnallisesti kirjanpito- ja erikoisperintäkoulutusta kaksi kurssia kumpaakin.

Yhdistys järjesti opintopäivän syyskokouksen yhdessä 12.11.2006 Porissa. Sen ohjelma rakennettiin yhdessä oikeusministeriön kanssa. Paikalla oli 90 avustaa ulosottomiestä.

Virastotasolla yt-toiminta ja työsuojeluorganisaatiot olivat jäsenten tukena. Kaikenlainen kuntoutustoiminta oli tarpeen. Ammattiryhminä Aslak ja kuntoremontit antoivat ansaittuja taukoja muutospyörityksessä.

Muu virkistystoiminta
Porissa oli SUY:n aktiivisten eläkeläisten yhdistyksen Vanhat Karhut ry:n ensimmäinen varsinainen kokous. Eläkeläisyhdistys järjestää virkistystoimintaa ja SUY tukee sen toimintaa.

Liiton lomapaikat ja SAL- lomat ja kuntoremontit ovat olleet jäsenten käytettävissä samoin kuin liiton omistamat majat. Yhdistyksen vuokramökin edelleen omakustannushintaan vuokraamista jäsenille jatkettiin.

JÄRJESTÖTOIMINTA

Puheenjohtaja oli liiton edustajana SAK:n edustaja kokouksessa 4-7.6.2006.
Suomen suurimman liiton JHL:n ensimmäiset varsinaiset edustajisto vaalit olivat marraskuussa ja yhdistys menestyi niissä hyvin, sillä Harri Lepolahti oli äänimäärältään ykkönen vaalipiirissä, josta kolme valittiin edustajistoon.

Oikeusministeriössä muiden hallinnon yhdistysten kanssa liiton edustavuus on oikeus- ministeriössä yhteensä noin 700 jäsentä.

TIEDOTTAMINEN

Kaikille jäsenille tuli liiton MOTIIVI.-lehti.
Lisätietoa luottamusmiehille ja hallituksen jäsenille tuli Aktiivi lehdessä. Yhdistyksen oma KARHUSET-tiedote lähetettiin kolme kertaa. Sähköposti oli vaivaton tapa tiedottamiseen ja sitä tarvittiin puheenjohtajan jäsentiedotteiden (8 kpl) sekä luottamusmiesten tiedotteiden jakeluun. Yhdistyksen kotisivut siirtyivät liiton sivuilta, uusi osoite on www.ulosotto.fi.
Sivut ovat vapaasti kaikkien luettavissa.

YHDISTYKSEN TALOUS

Liitolta yhdistyksille tuleva jäsenmaksupalautus oli 20 %.
Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla ja tilintarkastajina toimivat Asko Keränen ja Raija Turunen.

YHTEENVETO

Loppusuoralla oleva ulosoton lainsäädännön kokonaisuudistus sekä tehokkuusvaatimukset muuttivat edelleen työn sisältöä, jota Uljas tahdittaa. Paineet UPJ-neuvottelujen loppuun- saattamiseksi lisääntyivät, sillä mm erikoistumisen eteneminen odottaa palkkauksen järjestymistä. Kaiken kattavaa edunvalvontaa tarvittiin ja uuden liiton kautta saatiin siihen lisää painoarvoa ja vaikuttamismahdollisuuksia.