Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat


Edelliset vuodet:

  Toimintakertomus 2007
 


Yhdistys kuuluu Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:een.
Yhdistys on valtakunnallinen ja toimii oikeushallinnossa kihlakunnan virastojen avustavan ulosottomiesten (1.1.2008 alk. kihlakunnanulosottomiesten) ja ylitarkastajien edunvalvojana.

YHDISTYKSEN HALLINTO 2007

Sääntömääräiset kokoukset olivat kevätkokous 11.03.2007 Turussa ja syyskokous 18.11.2007 Jyväskylässä. Sääntöjen mukaan hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi, joten vuosi 2007 oli hallituksen viimeinen toimintavuosi. Puheenjohtajana oli Harri Lepolahden ja hallituksen jäsenet olivat Tarja Laaksonen (varapuheenjohtaja), Heikki Järvinen (taloudenhoitaja), Pekka Ruusula (opinto- ja tiedotussihteeri), Terttu Sandelin (sihteeri), Juha Aarnio, Kaisa Metsäportti, Mikko Rilasti ja Pekka Lehtinen, Mika Helldan ja Vesa Heikkinen.
Hallitus kokoontui viisi kertaa ja esteen sattuessa paikalla oli varajäsen Timo Heinonen

Syyskokouksessa valitun uuden hallituksen 2008-2009 jäsenet ovat tasa-puolisesti ympäri valtakuntaa ja vaalissa toteutuivat myös tasa-arvo- ja sukupolven vaihdostavoitteet. Kokouksissa hyväksyttiin virkanimikkeen johdosta yhdistyksen nimen muutos, joten yhdistyksen nimi on nyt Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry - Finlands Häradsutmätningsmän rf.

EDUNVALVONTA

Sopimustoiminta

Syksyn uusi yleinen virkaehtosopimuksen ja siihen liittyvät henkilöstöhallinnon muut sopimukset ovat voimassa 1.10.2007 - 31.1.2010.
Kahteen edelliseen sopimukseen sisältyi valtion hallinnon uuteen palkkausjärjestelmään siirtyminen, mikä toteutui viimein avustavien ulosottomiesten osalta työnantajan 15.11.2007 antaman tarjouksen pohjalta. Lisäksi saatiin lupaus erilliskysymyksien osalta oikeusministeriön päätöksistä. Jäsenkokous hyväksyi neuvottelutuloksen ja vuoden 1985 manuaaliajan tarkentava virkaehtosopimus on siten lopultakin historiaa. Käytettävissä olleilla tiedoilla ja laskelmilla saatu uusi sopimus oli paras mahdollinen neuvottelutulos. Sopimuksen toteutumista ja soveltamista seurataan, mutta lopullinen onnistuminen sekä kokonaisuutena että virkamieskohtaisesti punnitaan tulevina vuosina.

Työnantaja-asiat

Ulosoton suurpiiriorganisaatio toteutui 1.1.2008 (ulosottokaari), joten sen johdosta ulosottopiirien organisaatio- ja henkilöstösuunnitelmat työllistivät virastoja 2007. Toimipaikat turvattiin asetuksella ja siirrot perustuisivat vapaaehtoisuuteen.
Koko valtion hallinnon tuottavuusohjelma on taustalla, kun keskustelu tuloksellisuudesta ja resursseista jatkui. Henkilöstösäästöt, henkilöstön ikärakenne ja suoritusarvioinnit ovat tekijöitä, jotka aiheuttavat paineita henkilöstön johtamisessa. Työnantaja järjesti virastojen päälliköille ja esimiehille muutosjohtamiskoulutusta.

Ulosoton Notes tukiryhmässä, joka asetettiin 1.09.2005, on kolme yhdistyksen jäsentä. Ujas- tietojärjestelmän käytettävyys parani ja tilastot osoittavat tehokkuuden lisääntyneen. Uljas ohjaa täysin päivittäistä tekemistä ja antaa johdolle raportteja seurantaan ja valvontaan. Perinnän tuen, johon lasketaan selvittelytoiminta, organisointi jatkui piirikohtaisesti. Oikeusministeriön talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelut keskitettiin palvelukeskuksiin.

LUOTTAMUSMIEHET

Pääluottamusmies oli Jarmo Savela, joka on ollut myös liiton kaikkien oikeushallinnon osastojen pääluottamusmies. Luottamusmiesten toimintakausi oli kaksi vuotta (2006 - 2007) Alueellisia luottamusmiehiä on kahdeksan ja alueet ovat muodostuneet osittain entisistä lääneistä, lisäksi Helsingin ulosottovirasto ja koko Itä-Suomen lääni ovat omina alueina. Luottamusmiesorganisaatio tavoittaa jokaisen jäsenen.

Aluekokous tai muu jäsentilaisuus oli syys- marraskuun aikana kymmenellä paikkakunnalla. Läsnä oli kaikkiaan yhteensä yli 110 jäsentä. Näissä jäsentapaamisissa puheenjohtaja tiedotti ratkaisuvaiheessa olleesta UPJ:stä ja jäsenet päättivät esityksistä syyskokoukselle mm luottamusmiesvalinnoista.

Jäsenhuoltoon kuuluivat luottamusmiesten yhteydenpito jäseniin ja huomionosoitukset.
Liiton vanhojen sääntöjen mukaiset vapaajäsenyyden edellytykset täyttäneille luovutettiin liiton rannekellot.

JÄSENISTÖ

Liiton rekisterin mukaan kokonaisjäsenmäärä oli 31.12.2007 yhteensä 402, jossa on mukana vapaajäsenet. Eläkkeelle siirtyminen näkyy jäsenmäärässä, joka töissä olevien osalta pysyi vakaana. Yhdistyksellä kaksi kunniapuheenjohtajaa; puheenjohtaja Ensio Nakari ja Mauno Laaninen.

KOULUTUS- JA KURSSI- ja VIRKISTYSTOIMINTA

Työnantaja jatkoi koulutukseen panostamista. Vuoden aikana oli kolmannen vaiheen ulosottolakikoulutusta ja Uljas- koulutus jatkui yhdyshenkilöverkostoa käyttäen. Koulutuksen avulla pyrittiin valtakunnallisesti yhtenäisiin työ- ja toimintatapoihin.

Avustaville ulosottomiehille kohdistettiin peruskursseja ja lainsäädäntökoulutusta. Liiketalouden- sekä tiedonhankinta ja prosessinhallinta, kaksi kurssia kumpaakin ja erikoisperintäpäivät toukokuussa toteutettiin oikeusministeriön vuoden 2007 koulutussuunnitelmasta. Yhdistyksen puheenjohtaja oli koulutuksen järjestelyissä mukana kurssimateriaalin valmistelussa ja yhtenä kouluttajana.
Yhdistys järjesti ulosottomiespäivillä opintopäivän 17.11.2007 Jyväskylässä. Sen ohjelma rakennettiin yhdessä oikeusministeriön kanssa. Paikalla oli yli 100 avustavaa ulosottomiestä.

Virastotasolla yt-toiminta ja työsuojeluorganisaatiot olivat jäsenten tukena. Yhdistys antoi syyskokouksessa päätöslausuman molempien toimintojen järjestämisestä 2008 alkaen. kun organisaatio uudistus toteutuu. Työterveyden avulla tapahtuva kuntoutustoiminta oli tarpeen. Ammattiryhminä Aslak ja kuntoremontit antoivat ansaittuja taukoja työtahtiin. Liiton kurssitarjonta on monipuolinen ja uutta olivat ammatilliset opintopäivät Raseborg-opistolla (mm viranomaistoimintapäivä 3/2007)
Liiton aluetoimistot järjestivät kohdennettuja kursseja. Liiton lomapaikat ja SAL- lomat ja kuntoremontit ovat olleet jäsenten käytettävissä samoin kuin liiton omistamat majat Yhdistyksen vuokraaman mökki Mäntyharjulla oli käytettävissä omakustannushintaan.

Muu virkistystoiminta
Vuosi 2007 oli SUY:n aktiivisten eläkeläisten yhdistyksen Vanhat Karhut ry:n ensimmäinen varsinainen toimintavuosi. Eläkeläisyhdistys järjesti kokoukset SUY:n kanssa saman aikaisesti ja yhdistys tuki sen toimintaa.

JÄRJESTÖTOIMINTA

Suomen suurimman liiton JHL:n ensimmäiset varsinaiset edustajisto vaalit olivat marraskuussa 2006 ja yhdistys menestyi niissä hyvin. Harri Lepolahti oli äänimäärällään ykkönen vaalipiirissään, mikä toi myös liiton hallituspaikan, kun liiton hallinto järjestäytyi vuoden 2007 alussa. Liitossa tapahtui muutoksia työnjaossa, kun Keijo Kaleva nimitettiin koko valtiosektorin johtajaksi. Hän oli kuitenkin mukana vielä viimeiseen saakka vaikuttamassa keskus- järjestötasolta edellä kerrotun UPJ- neuvottelutuloksen syntymiseen. Sami Matikainen on uusi oikeusministeriön hallinnon sopimusneuvottelija liitossa.

Oikeusministeriössä muiden hallinnon yhdistysten kanssa liiton edustavuus on oikeus- ministeriössä yhteensä noin 700 jäsentä.

TIEDOTTAMINEN

Kaikille jäsenille tulee liiton MOTIIVI.-lehti ja liiton asiaa on www.jhl.fi sivuilla. Lisätietoa luottamusmiehille ja hallituksen jäsenille on Aktiivi lehdessä.
Yhdistyksen oma KARHUSET-tiedote lähetettiin kaksi kertaa. Sähköposti oli vaivaton tapa tiedottamiseen ja sitä tarvittiin puheenjohtajan jäsentiedotteiden (12 kpl) sekä luottamusmiesten tiedotteiden jakeluun.
Yhdistyksen kotisivut siirtyivät liiton sivuilta, uusi osoite on www.ulosotto.fi. Sivut ovat vapaasti kaikkien luettavissa.

YHDISTYKSEN TALOUS

Liitolta yhdistyksille tuleva jäsenmaksupalautus oli 20 %.
Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat Asko Keränen ja Raija Turunen.

YHTEENVETO

Ulosoton lainsäädännön kokonaisuudistuksen kolmas ja viimeinen vaihe toteutui 2007. Tehokkuusvaatimukset ja tuloksellisuuden seuranta muuttivat edelleen työn sisältöä. Tarkentavan virkaehtosopimuksen (UPJ:n käyttöönotto) neuvottelut saatiin päätökseen ja sopimuksen aikaansaamisessa tehokkaan edunvalvontatyön merkitys korostui.

SUY / Helsinki 15.03.2008