Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat


Edelliset vuodet:

  Toimintakertomus 2008
 


Yhdistys on valtakunnallinen ja toimii oikeusministeriön hallinnonalalla ulosottotoimessa työskentelevien kihlakunnanulosottomiesten ja ylitarkastajien edunvalvojana. Yhdistys on Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL ry:n jäsen.

YHDISTYKSEN HALLINTO 2008

Sääntömääräiset kokoukset olivat kevätkokous 15.03.2008 Helsingissä ja syyskokous 23.11.2008 Hämeenlinnassa. Sääntöjen mukaan hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi, joten vuosi 2008 oli tämän hallituksen 1. toimintavuosi. Puheenjohtajana toimi Harri Lepolahti ja muut hallituksen jäsenet olivat Tarja Laaksonen (varapuheenjohtaja), Jaana Isosaari (taloudenhoitaja), Pekka Ruusula (tiedotus- ja opintosihteeri), Seija Mustajärvi (sihteeri), Juha Aarnio, Timo Heinonen, Mika Helldan, Pekka Lehtinen, Kaisa Metsäportti ja Sirpa Myllyoja. Hallitus kokoontui neljä kertaa.

EDUNVALVONTA

Sopimustoiminta

Syksyllä 2007 tehty yleinen virkaehtosopimus ja siihen liittyvät henkilöstöhallinnon muut sopi- mukset ovat voimassa 1.10.2007 – 31.01.2010. Kihlakunnanulosottomiesten ja ylitarkastajien uutta palkkausjärjestelmää koskeva tarkentava virkaehtosopimus otettiin käyttöön 1.1.2008.

Uuden palkkausjärjestelmän täytäntöönpano ei sujunut ongelmitta. Työnantaja pystyi maksamaan sopimuksen mukaiset palkat osalle sopimuksen piiriin kuuluvista virkamiehistä vasta maaliskuun lopussa. Järjestöt joutuivat palkanmaksuongelmien johdosta ottamaan yhteyttä oikeusministeriön johtoon, minkä jälkeen työnantaja maksoi saamatta jääneet palkkiot.

Uutta palkkausjärjestelmää koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen soveltamis- ja tulkintakysymyksiä käsiteltiin arviointiryhmässä ja paikallisneuvotteluissa. Arviointiryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Yhdistyksen edustajina arviointiryhmässä olivat Harri Lepolahti ja Jarmo Savela.

Virkaehtosopimuksen mukaiset järjestelyvaraerät ja kehittämiserät oli syksyllä 2007 sovittu käytettäväksi palkkausjärjestelmän rahoitukseen ja aikaistamiseen, joten niiden osalta ei käyty varsinaisia neuvotteluja.

Työnantaja-asiat

Ulosoton suuri organisaatiomuutos toteutui 1.1.2008. Virastojen lukumäärä supistui 22 ulosottopiiriin. Toimipaikat turvattiin asetuksella ja siirrot perustuivat vapaaehtoisuuteen. Ulosottotoimen valtakunnalliset hankkeet, hallintoviraston perustaminen ja erikois- perintäorganisaation laajentaminen ovat edenneet ja ratkaisuja on odotettavissa vuoden 2009 aikana. Yhdistys seurasi aktiivisesti valtakunnallisten hankkeiden valmistelua ja etenemistä. Yhdistys valvoi uusien virastojen yhteistoiminnan ja työsuojelun järjestämistä sekä vaati työnantajalta koulutusta henkilöstöedustajille.

Valtionhallinnon tuottavuusohjelma on ohjannut voimakkaasti virastojen resursseja. Henkilöstösäästöt ja henkilöstön ikärakenne ovat merkinneet erityistä haastetta niin henkilöstöjohtamiselle kuin työolosuhteiden kehittämiselle. Työnantaja on järjestänyt esimiehille johtamiskoulutusta. Virastotasolla yt-toiminta ja työsuojeluorganisaatiot järjestäytyivät ulosoton organisaatiomuutoksen jälkeen työntekijöiden tukemiseksi.

Yhdistys toimi aktiivisesti vuorotteluvapaa-, osa-aikaeläke- ja työaikakysymysten osalta pyrkimyksenä edistää kihlakunnanulosottomiesten kannalta mahdollisimman joustavia järjestelyjä eri virastoissa.

Ulosoton Notes tukiryhmässä, joka asetettiin 1.09.2005, on ollut yhdistyksen jäseniä. Uljas- tietojärjestelmän käytettävyys on parantunut ja tilastot osoittavat tehokkuuden lisääntyneen. Uljas ohjaa päivittäistä tekemistä ja antaa esimiehille raportteja seurantaa varten. Perinnän tuen kehittäminen on jatkunut toimiston puolella virastokohtaisesti. Perinnän tuki on käsittänyt selvittely- ja seurantatoimintaa tavoitteena tuloksellisuuden parantaminen.

Luottamusmiehet

Yhdistyksen pääluottamusmiehenä on ollut Jarmo Savela ja hän on toiminut myös muiden liiton oikeushallinnon yhdistysten luottamusmiehenä. Luottamusmiehet valittiin syyskokouksessa 2007 ja heidän toimintakautensa on kaksi vuotta (2008 – 2009). Alueellisia luottamusmiehiä yhdistyksellä on kahdeksan. Alueet ovat: Helsinki, Uusimaa, Turun ja Porin alue, Häme- Pirkanmaa, Vaasa ja Keski-Suomi, Kymi, Itä-Suomen lääni sekä Oulun ja Lapin lääni. Luottamusmiesorganisaatio kattaa koko maan ja tavoittaa näin kaikki jäsenet.

JÄRJESTÖTOIMINTA

Liiton jäsenrekisterin mukaan yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä 31.12.2008 oli 394 jäsentä vapaajäsenet mukaan lukien. Jäsenistä naisia on 131 ja miehiä 263. Yhdistyksellä on kaksi kunniapuheenjohtajaa; Ensio Nakari ja Mauno Laaninen.

Jäsenhuoltoa on harjoitettu luottamusmiesten yhteydenpidolla jäseniin sekä huomion- osoituksilla. Liiton vanhojen sääntöjen mukaiset vapaajäsenyyden edellytykset täyttäneille on luovutettu liiton rannekellot. Yhdistys anoi Mauno Laaniselle liiton kunniajäsenyyttä, mikä myönnettiin.

Yhdistys piti jäsentilaisuuksia syksyn aikana seitsemällä paikkakunnalla (Oulu, Seinäjoki, Jyväskylä, Tampere, Lahti, Turku ja Helsinki). Tilaisuuksissa oli läsnä runsaasti yhdistyksen jäseniä ja niissä käytiin läpi ajankohtaisia kuulumisia mm. UPJ:n täytäntöönpanosta, hallintovirasto- ja erikoisperintähankkeesta, YT- ja työsuojelutoiminnasta sekä valtion tuottavuusohjelman vaikutuksista oikeusministeriön hallinnonalalla.

Yhdistys aloitti vuoden 2009 juhlakokouksen (80 vuotta) järjestelyt ja perusti valmistelua varten juhlatoimikunnan.

Yhdistys aloitti vuoden 2008 aikana aktiivisen yhteistyön muiden oikeusministeriön pääsopijajärjestöjen kanssa. Kuukausittaisissa palavereissa käytiin läpi ministeriön hallinnonalan ajankohtaisia asioita. Lisäksi vuoden aikana käytiin neuvotteluja Kihlakunnanulosottomiehet ry:n kanssa yhteistyön lisäämisestä.

Yhdistys on jäsenenä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:ssä. Liiton oikeushallinnon yhdistysten (4 kpl) edustus on oikeusministeriön hallinnonalalla yhteensä noin 700 jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtaja on kuulunut hallitukseen ja osallistunut liitossa valtiotiimin palavereihin.

KOULUTUS- , KURSSI-  ja VIRKISTYSTOIMINTA

Työnantajan toimesta järjestettiin syksyllä ulosottolainsäädännön muutoksiin liittyen lainsäädäntökoulutusta. Aiheina olivat mm. kuolinpesien arvon määritys, palkan arviointi ja arvokkaan omaisuuden realisointi.

Ammatillisena koulutuksena työnantaja järjesti kihlakunnanulosottomiehille ulosoton peruskurssin, ulosottoperinnän kirjanpitokurssin, tiedonhankinta ja prosessinhallinta ulosottomenettelyssä -kurssin sekä liiketalouden kurssin. Yhdistyksen jäseniä on ollut mukana kursseilla sekä koulutettavana että kurssimateriaalia tuottamassa ja kouluttajina.

Yhdistys järjesti kevätkokouksen yhteydessä virkistys- ja koulutusmatkan Tallinnaan. Ulosottomiespäivien yhteydessä syksyllä pidettiin Hämeenlinnassa yhdessä oikeusministeriön kanssa opintopäivä, johon osallistui kuutisenkymmentä kihlakunnanulosottomiestä.

JHL on tarjonnut monipuolisia kursseja perehdyttäen aktiiveja luottamustehtäviin työpaikalla ja ammattiyhdistystoimintaan. Vuoden aikana yhdistyksen jäseniä on osallistunut mm. yhteistoiminta- ja edunvalvontakoulutukseen, taloudenhoitaja- ja sihteerikoulutukseen sekä Opendora-jäsenrekisterikoulutukseen.

Liiton lomapaikat sekä SAL-lomat ja kuntoremonttilomat ovat olleet jäsenten käytettävissä. Arjen kovenevien vaatimusten paineessa työterveyshuollon kautta tapahtuva kuntoutustoiminta on koettu tarpeelliseksi. Yhdistys vuokrasi Mäntyharjulta mökin ja välitti sitä edelleen jäsenistölle omakustannushintaan.

Aktiivisten eläkeläisten v. 2007 perustama Vanhat Karhut ry järjesti kokouksensa yhtä aikaa SUY:n kanssa ja yhdistys tuki eläkeläisyhdistyksen toimintaa.

TIEDOTTAMINEN

Yhdistys käytti tiedottamiseen lehtiä, sähköpostia ja nettisivuja. Kaikille jäsenille toimitettiin liiton MOTIIVI-lehti ja lisäksi luottamusmiehille ja hallituksen jäsenille liiton Aktiivi-lehti. Liiton kotisivut ovat olleet osoitteessa osoitteesta www.jhl.fi

Yhdistyksen oma lehti Karhuset julkaistiin ja postitettiin jäsenille 2 kertaa vuoden aikana. Sähköpostitse jaettiin jäsenille luottamusmiehen tiedotteita sekä puheenjohtajan jäsentiedotteita (5 kpl). Yhdistyksen omat kotisivut ovat olleet luettavissa osoitteessa www.ulosotto.fi

YHDISTYKSEN TALOUS

Yhdistyksen tulorahoitus koostui liiton jäsenmaksupalautteesta, joka oli 20 % jäsenmaksujen kokonaiskertymästä. Talous on vakaalla pohjalla. Yhdistyksellä ei ole ollut palkattua työvoimaa, eikä luottamushenkilöille ole maksettu palkkioita. Yhdistyksen varat on käytetty valtakunnalliseen sekä paikalliseen edunvalvontaan ja toimintaan. Yhdistyksen tilintarkastajina vuonna 2008 olivat Asko Keränen ja Hannu Virkkala. Asko Keräsen ollessa estynyt hänen tilallaan toisena tilintarkastajana toimi Riitta Ansala.

YHTEENVETO

Ulosottolainsäädännön kokonaisuudistuksen kolmas ja viimeinen vaihe astui voimaan 1.1.2008. Uudistus merkitsi suurta muutosta niin organisaation kuin toimintatapojen osalta. Tehokkuusvaatimukset ja tuloksellisuuden seuranta ovat muuttaneet voimakkaasti työn sisältöä. Uutta palkkausjärjestelmää koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen käyttöönotto on vaatinut seurantaa ja esiin nousseiden ongelmien ratkaisemista. Edunvalvontatyön merkitys on korostunut entisestään lukuisten muutosten keskellä.

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
Hallitus

Helsinki 21.03.2009