Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat


Edelliset vuodet:

  Toimintakertomus 2009
 


Yhdistys on valtakunnallinen ja toimii oikeusministeriön hallinnonalalla ulosottotoimessa työskentelevien kihlakunnanulosottomiesten ja ylitarkastajien edunvalvojana. Yhdistys on Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL ry:n jäsen.

YHDISTYKSEN HALLINTO 2009

Sääntömääräiset kokoukset olivat kevätkokous 21.3.2009 Helsingissä ja syyskokous 15.11.2009 Tampereella. Sääntöjen mukaan hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi ja vuosi 2009 oli tämän hallituksen 2. toimintavuosi. Puheenjohtajana toimi Harri Lepolahti ja muut hallituksen jäsenet olivat Tarja Laaksonen (varapuheenjohtaja), Jaana Isosaari (taloudenhoitaja), Pekka Ruusula (tiedotus- ja opintosihteeri), Seija Mustajärvi (sihteeri), Juha Aarnio, Timo Heinonen, Mika Helldan, Pekka Lehtinen, Kaisa Metsäportti ja Sirpa Myllyoja. Hallitus kokoontui viisi kertaa, lisäksi pidettiin kaksi sähköpostikokousta.

EDUNVALVONTA

Sopimustoiminta

Syksyllä 2007 tehty valtion yleinen virkaehtosopimus ja siihen liittyvät henkilöstöhallinnon muut sopimukset olivat voimassa 1.10.2007 – 31.01.2010. Syksyllä 2009 aloitettiin hyvissä ajoin valmistelu ja tavoitteiden asettelu uusien virkaehtosopimusten osalta.

Uutta palkkausjärjestelmää koskeva virkaehtosopimus on otettu käyttöön 1.1.2008. Sopimuksen täytäntöönpano ei ole sujunut ongelmitta ja soveltamis- ja tulkintakysymyksiä on vuoden aikana käsitelty työnantajan kanssa eri yhteyksissä. Neuvottelutie ei ole johtanut ratkaisuun, joten kihlakunnanulosottomiesten järjestöt ovat vieneet erimielisyydet työtuomioistuimeen. Yhdistyksen edustajina palkkausjärjestelmän arviointiryhmässä ovat olleet Harri Lepolahti ja Jarmo Savela.

Virkaehtosopimuksen mukaiset järjestelyvaraerät ja kehittämiserät sovittiin syksyllä 2007 käytettäväksi palkkausjärjestelmän rahoitukseen ja aikaistamiseen, joten niiden osalta ei käyty varsinaisia neuvotteluja. Palkkioita tarkistettiin vuoden aikana yleiskorotusten mukaisesti.

Työnantaja-asiat

Ulosoton suuri organisaatiomuutos toteutui 1.1.2008. Virastojen lukumäärä supistui 22 ulosottopiiriin. Vuoden 2009 aikana valmisteltiin uuden hallintoviraston perustamista. Laki valtakunnanvoudin-virastosta annettiin eduskunnan toimesta 26.6.2009. Yhdistys antoi lakiehdotukseen oman lausunnon.

Yhdistys seurasi aktiivisesti alan valtakunnallisten hankkeiden valmistelua ja etenemistä. Yhdistys valvoi uusien virastojen yhteistoiminnan ja työsuojelun järjestämistä sekä vaati työnantajalta koulutusta henkilöstöedustajille. Syksyllä 2009 oikeusministeriö ilmoitti ottavansa yhteistoimintakoulutuksen ohjelmaan vuodelle 2010.

Virastoissa valittiin vuonna 2009 uudet jäsenet YT-elimiin kaudelle 2010 - 2011. Työsuojelu- organisaatioiden toimikausi on neljä vuotta ja ne valittiin vuonna 2008.

Yhdistys toimi aktiivisesti vuorotteluvapaa-, osa-aikaeläke- ja työaikakysymysten osalta pyrkimyksenä edistää kihlakunnanulosottomiesten työssä jaksamista ja mahdollisimman joustavia järjestelyjä eri virastoissa. Yhdistyksen jäseniä on toiminut aktiivisesti eri työryhmissä mm. tietojärjestelmän, koulutuksen ja työmenetelmien kehittämiseksi.

Yhdistys seurasi aktiivisesti lainsäädäntöhankkeita ja antoi lausunnon lakiehdotukseen valtakunnanvoudinvirastosta sekä lakiehdotukseen ulosottokaaren ja luottotietolain muuttamisesta. Yhdistys oli kuultavana asiantuntijana eduskunnan lakivaliokunnassa ulosottokaaren ja luottotietolain uudistamisesta.

Valtionhallinnon tuottavuusohjelma on ohjannut voimakkaasti virastojen resursseja. Henkilöstösäästöt ja henkilöstön ikärakenne ovat merkinneet erityistä haastetta niin henkilöstöjohtamiselle kuin työolosuhteiden kehittämiselle. Työnantaja on järjestänyt esimiehille johtamiskoulutusta

Luottamusmiehet

Yhdistyksen pääluottamusmiehenä on toiminut Jarmo Savela ja hän on ollut samalla muiden oikeushallinnon yhdistysten pääluottamusmies. Luottamusmiehet valittiin syyskokouksessa 2007 ja heidän toimintakautensa on ollut kaksi vuotta (2008 – 2009). Vuoden 2009 lopulla valittiin uudet luottamusmiehet kaudelle 2010-2011- Alueellisia luottamusmiehiä yhdistyksellä on kahdeksan. Alueet ovat: Helsinki, Uusimaa, Turun ja Porin alue, Häme-Pirkanmaa, Vaasa ja Keski-Suomi, Kymi, Itä-Suomen lääni sekä Oulun ja Lapin lääni. Luottamusmiesorganisaatio kattaa koko maan ja tavoittaa näin kaikki jäsenet.

JÄRJESTÖTOIMINTA

Yhdistyksen perustamisesta tuli kuluneeksi 80 vuotta. Juhlia vietettiin marraskuussa syyskokouksen yhteydessä Tampereella. Juhlakokouksessa huomioitiin pitkäaikaisia toimijoita. Liiton jäsenrekisterin mukaan yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä 31.12.2009 oli 389 jäsentä vapaajäsenet mukaan lukien. Jäsenistä naisia on 135 ja miehiä 254. Yhdistyksellä on kaksi kunniapuheenjohtajaa; Ensio Nakari ja Mauno Laaninen.

Jäsenhuoltoa on harjoitettu luottamusmiesten yhteydenpidolla jäseniin sekä huomion- osoituksilla. Yhdistys anoi pitkäaikaiselle sihteerille Terttu Sandelinille liiton kunniajäsenyyttä, mikä myös myönnettiin.

Yhdistys piti alueellisia jäsentilaisuuksia syksyn aikana yhdeksällä paikkakunnalla (Oulu, Seinäjoki, Jyväskylä, Tampere, Hyvinkää, Turku, Kouvola, Varkaus ja Helsinki). Tilaisuuksissa oli läsnä runsaasti yhdistyksen jäseniä ja niissä käytiin läpi ajankohtaisia asioita mm. sopimusasioista, lainsäädäntöhankkeista, organisaatiomuutoksesta, YT- ja työsuojelu- toiminnasta sekä valtion tuottavuusohjelman vaikutuksista oikeusministeriön hallinnonalalla.

Yhdistys jatkoi vuoden 2009 aikana aktiivista yhteistyötä oikeusministeriön hallinnon alalla toimivien muiden järjestöjen kanssa. Pääsopijajärjestöjen kuukausittaisissa palavereissa on käyty läpi ministeriön hallinnonalan ajankohtaisia asioita. Lisäksi vuoden aikana käytiin neuvotteluja Kihlakunnanulosottomiehet ry:n kanssa yhteistyön lisäämisestä.

Yhdistys on jäsenenä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:ssä. Liiton oikeushallinnon yhdistysten (4 kpl) edustus on oikeusministeriön hallinnonalalla yhteensä noin 700 jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtaja on kuulunut liiton hallitukseen.

KOULUTUS- , KURSSI-  ja VIRKISTYSTOIMINTA

Työnantajan toimesta järjestettiin syksyllä ulosottolainsäädännön muutoksiin liittyen lain- säädäntökoulutusta. Aiheena oli arvokkaan omaisuuden realisointi.

Ammatillisena koulutuksena työnantaja järjesti kihlakunnanulosottomiehille ulosoton perus- kurssin, ulosottoperinnän kirjanpitokurssin, tiedonhankinta ja prosessinhallinta ulosotto- menettelyssä -kurssin sekä liiketalouden kurssin. Yhdistyksen jäseniä on ollut mukana kursseilla sekä koulutettavana että kurssimateriaalin tuottajina ja kouluttajina.

Yhdistys järjesti Helsingissä pidetyn kevätkokouksen yhteydessä teatteri-illan ja näytöksenä oli Kansallisteatterissa Kulkurin laulut –näytelmä.

JHL on tarjonnut yhdistyksen jäsenille monipuolisia kursseja perehdyttäen aktiiveja ammatti- yhdistystoimintaan ja luottamustehtäviin työpaikoilla. Yhdistyksen jäseniä on osallistunut liiton kursseille ja neuvottelupäiville kuten oikeushallinnon neuvottelupäivät ja yhdistysjohdon neuvottelupäivät.

Liiton lomapaikat sekä SAL-lomat ja kuntoremonttilomat ovat olleet jäsenten käytettävissä. Arjen kovenevien vaatimusten paineessa työterveyshuollon kautta tapahtuva kuntoutustoiminta on koettu tarpeelliseksi. Yhdistys vuokrasi kesällä Mäntyharjulta mökin ja välitti sitä edelleen jäsenistölle omakustannushintaan.

Aktiivisten eläkeläisten vuonna 2007 perustama Vanhat Karhut ry järjesti kokouksensa yhtä aikaa SUY:n kanssa.

TIEDOTTAMINEN

Yhdistys käytti tiedottamiseen lehtiä, sähköpostia ja nettisivuja. Kaikille jäsenille on tullut liiton Motiivi-lehti ja lisäksi luottamusmiehille ja hallituksen jäsenille liiton Aktiivi-lehti. Liiton kotisivut ovat osoitteessa osoitteesta www.jhl.fi

Yhdistyksen oma lehti Karhuset julkaistiin ja postitettiin jäsenille 2 kertaa vuoden aikana. Sähköpostitse jaettiin jäsenille luottamusmiehen tiedotteita sekä puheenjohtajan jäsentiedotteita. Yhdistyksen omat kotisivut uudistuivat ja ovat luettavissa osoitteessa www.ulosotto.fi

YHDISTYKSEN TALOUS

Yhdistyksen tulorahoitus koostui liiton jäsenmaksupalautteesta, joka oli 20 % jäsenmaksujen kokonaiskertymästä. Talous on vakaalla pohjalla. Yhdistyksellä ei ole ollut palkattua työvoimaa, eikä luottamushenkilöille ole maksettu palkkioita. Yhdistyksen varat on käytetty valtakunnalliseen sekä paikalliseen edunvalvontaan ja yhdistystoimintaan. Yhdistyksen tilintarkastajina vuonna 2009 olivat Heikki Järvinen ja Seija Pekkanen.

YHTEENVETO

Ulosottohallinnossa on valmisteltu ja toteutettu muutoshankkeita myös vuonna 2009. Uudistuksilla on ollut suuria vaikutuksia niin organisaation kuin toimintatapojen osalta. Tehokkuusvaatimukset ja tuloksellisuuden seuranta ovat muokanneet voimakkaasti työn sisältöä. Uutta palkkausjärjestelmää koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen käyttöönotto on vaatinut seurantaa ja esiin nousseiden ongelmien ratkaisemista. Edunvalvontatyön merkitys on korostunut entisestään lukuisten muutosten keskellä.

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
Hallitus

Helsinki 05.03.2010