Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat


Edelliset vuodet:

  Toimintakertomus 201081. toimintavuosi
 


Yhdistys on valtakunnallinen ja toimii oikeusministeriön hallinnonalalla ulosottotoimessa työskentelevien kihlakunnanulosottomiesten ja ylitarkastajien edunvalvojana. Yhdistys on Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL ry:n jäsen.

YHDISTYKSEN HALLINTO 2010

Sääntömääräiset kokoukset olivat kevätkokous 21.3.2010 Laukaan Peurungassa ja syyskokous 21.11.2010 Helsingissä Hotelli Presidentissä. Sääntöjen mukaan hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi ja vuosi 2010 oli hallituksen 1. toimintavuosi.
Puheenjohtajana toimi Harri Lepolahti ja muut hallituksen jäsenet olivat Tarja Laaksonen (varapuheenjohtaja), Jaana Isosaari (taloudenhoitaja), Pekka Ruusula (tiedotus- ja opintosihteeri), Seija Mustajärvi (sihteeri), Juha Aarnio, Timo Heinonen, Kaisa Metsä-portti, Sirpa Myllyoja, Harri Finnilä ja Taina Hiljanen. Hallitus kokoontui neljä kertaa.

EDUNVALVONTA

Sopimustoiminta

Syksyllä 2007 neuvoteltu valtion yleinen virkaehtosopimus ja siihen liittyvät henkilöstöhallinnon muut sopimukset olivat voimassa 1.10.2007 – 31.1.2010. Neuvottelutulos uudesta yleisestä virkaehtosopimuksesta saavutettiin 7.3.2010 ja nykyinen sopimuskausi on 1.3.2010 – 29.2.2012.

Kihlakunnanulosottomiesten palkkausjärjestelmää koskeva tarkentava virkaehtosopimus on otettu käyttöön 1.1.2008. Sopimuksen täytäntöönpano ei sujunut ongelmitta ja soveltamis- ja tulkintakysymyksiä on vuoden aikana käsitelty työnantajan kanssa eri yhteyksissä. Tulkintakysymyksiin haettiin ratkaisua myös työtuomioistuimessa. Yhdistyksen edustajina palkkausjärjestelmän arviointiryhmässä ovat olleet Harri Lepolahti ja Jarmo Savela.

Yleisen virkaehtosopimuksen perusteella palkkoja korotettiin 1.3.2011 alkaen 0,55 %:n yleiskorotuksella ja sen lisäksi käytettiin 0,43 %:n järjestelyvaraerä. Sopimusalalla on vielä kohdentamatta 1,47 % kehittämiserä, joka lankeaa maksuun 1.3.2011. Palkkioita tarkistettiin vuoden aikana yleiskorotuksen perusteella.

Työnantaja-asiat

Ulosoton suuri organisaatiomuutos toteutui 1.1.2008. Virastojen ja ulosottopiirien lukumäärä supistui 22:een. Vuoden 2010 aikana jatkettiin organisaation kehittämistä ja toteutettiin uuden hallintoviraston perustaminen. Valtakunnanvoudinvirasto aloitti toimintansa vuoden 2010 alusta.

Yhdistys seurasi aktiivisesti ulosoton valtakunnallisten hankkeiden valmistelua ja etenemistä. Yhdistys valvoi virastojen yhteistoiminnan ja työsuojelun järjestämistä sekä vaati työnantajalta koulutusta henkilöstöedustajille. Syksyllä 2010 annettiinkin valtakunnanvoudinviraston määräyksestä virastoissa koulutusta yhteistoiminnasta.

Virastojen yhteistoimintaelimet on valittu kaudelle 2010-2011. Työsuojeluorganisaatioiden toimikausi on neljä vuotta ja ne valittiin vuonna 2008.

Yhdistys toimi aktiivisesti vuorotteluvapaa-, osa-aikaeläke- ja työaikakysymysten osalta pyrkimyksenä edistää kihlakunnanulosottomiesten työssä jaksamista ja mahdollisimman joustavia järjestelyjä eri virastoissa. Yhdistyksen jäseniä toimi aktiivisesti eri työryhmissä mm. tietojärjestelmän, koulutuksen ja työmenetelmien kehittämiseksi.

Yhdistys seurasi aktiivisesti lainsäädäntöhankkeita ja antoi lausunnon ulosoton toimipaikkaverkostoa ja erikoisperinnän laajentamista valmistelleiden työryhmien raportteihin.

Valtionhallinnon tuottavuusohjelma on ohjannut voimakkaasti virastojen resursseja. Henkilöstösäästöt ja henkilöstön ikärakenne ovat merkinneet erityistä haastetta niin henkilöstöjohtamiselle kuin työolosuhteiden kehittämiselle. Työnantaja on järjestänyt esimiehille johtamiskoulutusta.

Luottamusmiehet

Yhdistyksen pääluottamusmiehenä on toiminut Jarmo Savela ja hän on ollut samalla muiden oikeushallinnon yhdistysten pääluottamusmies. Luottamusmiehet valittiin syyskokouksessa 2009 ja heidän toimintakautensa on kaksi vuotta (2010 – 2011). Alueellisia luottamusmiehiä yhdistyksellä on kahdeksan. Alueet ja luottamusmiehet ovat: Helsinki (Juha Aarnio), Uusimaa (Kaisa Metsäportti), Turun ja Porin alue (Tarja Laaksonen), Häme-Pirkanmaa (Mika Helldan), Vaasa ja Keski-Suomi (Jyrki Kotanen), Kymi (Mikko Rilasti), Itä-Suomen lääni (Raimo Tikkanen) sekä Oulun ja Lapin lääni (Sirpa Myllyoja). Luottamusmiesorganisaatio kattaa koko maan ja tavoittaa näin kaikki jäsenet.

JÄRJESTÖTOIMINTA

Liiton jäsenrekisterin mukaan yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä 31.12.2010 oli 372 jäsentä vapaajäsenet mukaan lukien. Jäsenistä naisia on 131 ja miehiä 241. Yhdistyksellä on kaksi kunniapuheenjohtajaa; Ensio Nakari ja Mauno Laaninen. Jäsenhuoltoa on harjoitettu luottamusmiesten yhteydenpidolla jäseniin sekä huomionosoituksilla.

Yhdistys piti alueellisia jäsentilaisuuksia syksyn aikana kymmenellä paikkakunnalla (Oulu, Seinäjoki, Jyväskylä, Tampere, Lohja, Turku, Kouvola, Kotka, Varkaus ja Helsinki). Tilaisuuksissa oli läsnä runsaasti yhdistyksen jäseniä ja niissä käytiin läpi ajankohtaisia asioita mm. sopimusasioita, kehittämishankkeita, lainsäädäntöhankkeita, organisaatiomuutosta, YT- ja työsuojelutoimintaa sekä valtion tuottavuusohjelman vaikutuksia oikeusministeriön hallinnonalalla.

Kihlakunnanulosottomiehiä edustavat järjestöt järjestivät syksyn ulosottokurssin yhteydessä yhteisen esittelytilaisuuden uusille ulosottomiehille.

Yhdistys jatkoi vuoden 2010 aikana aktiivista yhteistyötä oikeusministeriön hallinnon alalla toimivien muiden järjestöjen kanssa. Pääsopijajärjestöjen kuukausittaisissa palavereissa käytiin läpi ministeriön hallinnonalan ajankohtaisia asioita.

Liiton piirissä oikeushallinnon yhdistysten kesken aloitettiin valmistelu oikeushallinnon neuvottelukunnan perustamiseksi. Kihlakunnanulosottomiesten yhdistykset jatkoivat selvitystyötä järjestöjen yhdistymisen osalta.

Yhdistys on jäsenenä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:ssä. Liiton oikeushallinnon yhdistysten (4 kpl) edustus on oikeusministeriön hallinnonalalla yhteensä noin 700 jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtaja on liittohallituksen jäsen.

KOULUTUS- , KURSSI-  ja VIRKISTYSTOIMINTA

Valtakunnanvoudinviraston perustamisen myötä työnantajan järjestämä koulutus on uudistumassa ja koulutusvastuu on siirtymässä virastoille. Syksyllä järjestettiinkin virastoissa henkilöstölle omia koulutuspäiviä.

Ammatillisena koulutuksena työnantaja järjesti kihlakunnanulosottomiehille ulosoton peruskurssin, ulosottoperinnän kirjanpitokurssin, tiedonhankinta ja prosessinhallinta ulosottomenettelyssä -kurssin sekä liiketalouden kurssin. Yhdistyksen jäseniä on ollut mukana kursseilla sekä koulutettavana että kurssimateriaalin tuottajina ja kouluttajina.

Kevätkokouksen yhteydessä Peurungassa yhdistyksen lentopallojoukkue osallistui liiton järjestämään turnaukseen. Joukkue sijoittui kolmanneksi. Syyskokouksen yhteydessä vierailtiin Helsingissä modernin taiteen museossa Kiasmassa.

JHL on tarjonnut yhdistyksen jäsenille monipuolisia kursseja perehdyttäen aktiiveja ammattiyhdistystoimintaan ja luottamustehtäviin työpaikoilla. Yhdistyksen jäseniä on osallistunut liiton kursseille ja neuvottelupäiville kuten oikeushallinnon neuvottelupäivät ja yhdistysjohdon neuvottelupäivät.

Liiton lomapaikat sekä SAL-lomat ja kuntoremonttilomat ovat olleet jäsenten käytettävissä. Arjen kovenevien vaatimusten paineessa työterveyshuollon kautta tapahtuva kuntoutustoiminta on koettu tarpeelliseksi. Yhdistys vuokrasi kesällä Mäntyharjulta mökin ja välitti sitä edelleen jäsenistölle omakustannushintaan.

Aktiivisten eläkeläisten vuonna 2007 perustama Vanhat Karhut ry järjesti kokouksensa yhtä aikaa yhdistyksen syyskokouksen kanssa.

TIEDOTTAMINEN

Yhdistys käytti tiedottamiseen lehtiä, sähköpostia ja nettisivuja. Kaikille jäsenille on tullut liiton Motiivi-lehti ja lisäksi luottamusmiehille ja hallituksen jäsenille liiton Aktiivi-lehti. Liiton kotisivut ovat osoitteessa www.jhl.fi.

Yhdistyksen oma lehti Karhuset julkaistiin ja postitettiin jäsenille kaksi kertaa vuoden aikana. Luottamusmiehen tiedotteita ja puheenjohtajan jäsentiedotteita jaettiin jäsenille sähköpostin välityksellä. Yhdistyksen omat kotisivut ovat uudistuneet ja löytyvät osoitteesta www.ulosotto.fi.

YHDISTYKSEN TALOUS

Yhdistyksen tulorahoitus koostui liiton jäsenmaksupalautteesta, joka oli 20 % jäsenmaksujen kokonaiskertymästä. Talous on vakaalla pohjalla. Yhdistyksellä ei ole ollut palkattua työvoimaa, eikä luottamushenkilöille ole maksettu palkkioita. Yhdistyksen varat on käytetty valtakunnalliseen sekä paikalliseen edunvalvontaan ja yhdistystoimintaan. Yhdistyksen tilintarkastajina vuonna 2010 olivat Satu Heikkilä ja Hannu Virkkala.

YHTEENVETO

Ulosottohallinnossa on valmisteltu ja toteutettu muutoshankkeita myös vuonna 2010. Uudistuksilla on ollut suuria vaikutuksia niin organisaation kuin toimintatapojen osalta. Tehokkuusvaatimukset ja tuloksellisuuden seuranta ovat muokanneet voimakkaasti työn sisältöä. Uutta palkkausjärjestelmää koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen käyttöönotto on vaatinut seurantaa, kehittämistä ja esiin nousseiden ongelmien ratkaisemista. Edunvalvontatyön merkitys on korostunut entisestään lukuisten muutosten keskellä.

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry

Hallitus

Helsinki 12.03.2011