Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat


Edelliset vuodet:

  Toimintakertomus 201182. toimintavuosi
 


Yhdistys on valtakunnallinen ja toimii oikeusministeriö hallinnonalalla ulosottotoimessa työkentelevien kihlakunnanulosottomiesten ja ylitarkastajien edunvalvojana. Yhdistys on Julkisten ja Hyvinvointialojenliitto JHL ry:n jäsen.

YHDISTYKSEN HALLINTO 2011

Sääntömääräiset kokoukset olivat kevätkokous 20.3.2011 Tampereella Hotelli Scandic Tampere Cityssä ja syyskokous 27.11.2010 Helsingissä Hotelli Scandic Marskissa. Sääntöjen mukaan hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi ja vuosi 2011 oli hallituksen jälkimmäinen toimintavuosi. Puheenjohtajana toimi Harri Lepolahti ja muut hallituksen jäenet olivat Tarja Laaksonen (varapuheenjohtaja), Jaana Isosaari (taloudenhoitaja), Pekka Ruusula (tiedotus- ja opintosihteeri), Seija Mustajärvi (sihteeri), Juha Aarnio, Timo Heinonen, Kaisa Metsäportti, Sirpa Myllyoja, Harri Finniläja Taina Hiljanen. Hallitus kokoontui viisi kertaa.

EDUNVALVONTA

Sopimustoiminta

Valtion virkaehtosopimus oli voimassa 1.3.2010 - 29.2.2012. Vuoden 2011 palkankorotuksista neuvoteltiin alkuvuodesta ja neuvottelutulos saavutettiin 15.2.2011. Palkkoja korotettiin 1.2.2011 alkaen yleiskorotuksella 1,3 % ja 1.5.2012 alkaen virastoerällä 0,5 % sekä tasa-arvoerällä 0,2%. Palkkioihin tehtiin yleiskorotuksen mukainen korotus.

Toimintavuoden loppupuolella neuvoteltiin lisäksi keskusjärjestöjen toimesta ns. "raamisopimus", mistä neuvottelutulos saavutettiin 13.10.2011. Sopimus sisälsi reilulle kahdelle vuodelle palkankorotuksia 4,3 % ja 150 euron kertaerän. Edellytyksenä raamin toteutumiselle oli, että liitot hyväksyvät raamin mukaiset ehdot. Valtion osalta neuvottelutulos saavutettiin 22.11.2011. Sopimuskausi on 1.3.2012- 31.3.2014.

Kihlakunnanulosottomiesten palkkausjärjestelmää koskeva tarkentava virkaehtosopimus on otettu käyttöön 1.1.2008. Sopimusta uudistettiin vuoden 2011 aikana erikoisperinnän palkkauksen osalta liittyen erikoisperinnän vakiinnuttamiseen ja valtakunnallistamiseen. Neuvottelut olivat vaikeat johtuen työnantajan asenteesta. Kihlakunnanulosottomiesten tehtäviä uhattiin siirtää muille virkamiehille, jos heikennyksiin ei suostuta. Lopulta kihlakunnanulosottomiesten osalta saavutettiin tyydyttävä ratkaisu ja täytäntöönpanotehtävät säilyivät ulosottomiehillä

Neuvottelijoina ovat toimineet Harri Lepolahti, Jarmo Savela ja Timo Heinonen. Yhdistyksen edustajina palkkausjärjestelmän arviointiryhmässä ovat olleet Harri Lepolahti ja Jarmo Savela.

Työnantaja-asiat

Ulosoton suuri organisaatiomuutos toteutui 1.1.2008. Virastojen ja ulosottopiirien lukumäärä supistui 22:een. Valtakunnanvoudinvirasto aloitti toimintansa vuoden 2010 alusta. Vuoden 2011 aikana valmisteltiin valtakunnanvoudinviraston toimesta toimipaikkaverkoston supistaminen. Valtakunnanvouti antoi oikeusministeriölle esityksen 28.12.2011 ulosoton toimipaikoista. Esityksen mukaan toimipaikat vähenisivät nykyisestä.

Yhdistys seurasi aktiivisesti ulosoton valtakunnallisten hankkeiden valmistelua ja osallistui työryhmätyöskentelyyn. Yhdistys valvoi virastojen yhteistoiminnan ja työsuojelun järjestämistä. Virastojen yhteistoimintaelimet oli valittu kaudelle 2010-2011. Työsuojeluorganisaatioiden toimikausi on neljä vuotta ja ne valittiin vuonna 2008. Vuoden 2011 lopulla virastoissa suoritettiin uudet YT- ja työsuojeluhenkilöiden valinnat.

Yhdistys toimi aktiivisesti vuorotteluvapaa-, osa-aikaeläke- ja työaikakysymysten osalta pyrkimyksenä edistää kihlakunnanulosottomiesten työssä jaksamista ja mahdollisimman joustavia järjestelyjä eri virastoissa. Yhdistyksen jäseniä on toiminut aktiivisesti eri työryhmissä mm. tietojärjestelmän, koulutuksen ja työmenetelmien kehittämiseksi.

Yhdistys on seurannut aktiivisesti lainsäädäntöhankkeita ja antanut lausunnon velkajärjestelyn uudistamista pohtineen työryhmän esitykseen sekä palkan ulosmittauksen kehittämistä koskevaan mietintöön.

Valtionhallinnon tuottavuusohjelma vaihtui vaikuttavuusohjelmaksi. Henkilöstösäästöt ja henkilöstön ikärakenne ovat merkinneet erityistä haastetta niin henkilöstöjohtamiselle kuin työolosuhteiden kehittämiselle. Yhdistys on ottanut kantaa mm. osa-aikatyön järjestämisen puolesta.

Luottamusmiehet

Yhdistyksen pääluottamusmiehenä toimi kesäkuuhun asti Jarmo Savela. Hänen tilalleen valittiin pääluottamusmieheksi Jukka Oksanen, joka on samalla myös muiden oikeushallinnon yhdistysten pääluottamusmies. Luottamusmiehet valittiin syyskokouksessa 2009 ja heidän toimintakautensa oli kaksi vuotta (2010 - 2011). Alueellisia luottamusmiehiä yhdistyksellä on kahdeksan. Alueet ja luottamusmiehet ovat: Helsinki (Juha Aarnio), Uusi-maa (Kaisa Metsäportti), Turun ja Porin alue (Tarja Laaksonen), Häme-Pirkanmaa (Mika Helldan), Vaasa ja Keski-Suomi (Jyrki Kotanen), Kymi (Mikko Rilasti), Itä-Suomen lääni (Raimo Tikkanen) sekä Oulun ja Lapin lääni (Sirpa Myllyoja). Luottamusmiesorganisaatio kattaa koko maan ja on tavoittanut näin kaikki jäsenet.

JÄRJESTÖTOIMINTA

Liiton jäsenrekisterin mukaan yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä 31.12.2011 oli 353 jäsentä vapaajäsenet mukaan lukien. Jäsenistä naisia on 128 ja miehiä 225. Yhdistyksellä on kaksi kunniapuheenjohtajaa; Ensio Nakari ja Mauno Laaninen. Jäsenhuoltoa on harjoitettu luottamusmiesten yhteydenpidolla jäseniin sekä huomionosoituksilla.

Yhdistys on pitänyt alueellisia jäsentilaisuuksia syksyn aikana yhdeksällä paikkakunnalla (Oulu, Seinäjoki, Jyväskylä, Tampere, Lohja, Turku, Kotka, Varkaus ja Helsinki). Tilaisuuksissa oli läsnä runsaasti yhdistyksen jäseniä ja niissä käytiin läpi ajankohtaisia asioita mm. sopimusasioita, kehittämishankkeita, lainsäädäntöhankkeita, organisaatiomuutosta, YT- ja työsuojelutoimintaa sekä valtion tuottavuusohjelman vaikutuksia oikeusministeriön hallinnonalalla.

Kihlakunnanulosottomiesten järjestöt järjestivät syksyn ulosottokurssin yhteydessä yhteisen esittelytilaisuuden uusille ulosottomiehille.

Yhdistys jatkoi vuoden 2011 aikana aktiivista yhteistyötä oikeusministeriön hallinnon alalla toimivien muiden järjestöjen kanssa. Pääsopijajärjestöjen kuukausittaisissa palavereissa käytiin läpi ministeriön hallinnonalan ajankohtaisia asioita.

Liiton piirissä oikeushallinnon yhdistysten kesken jatkettiin yhteistyötä oikeushallinnon neuvottelukunnassa. Kihlakunnanulosottomiesten yhdistykset puolestaan jatkoivat selvitystyötä järjestöjen yhdistymisen osalta.

Yhdistys on jäsenenä Julkisten ja hyvinvointialojenliitto JHL ry:ssä Liiton oikeushallinnon yhdistysten (4 kpl) edustus on oikeusministeriön hallinnonalalla yhteensä noin 700 jäsentä Yhdistyksen puheenjohtaja on ollut liittohallituksen jäsen.

KOULUTUS- , KURSSI-  ja VIRKISTYSTOIMINTA

Valtakunnanvoudinviraston perustamisen myötä työnantajan järjestämä koulutus on uudistunut ja alueellinen koulutusvastuu on siirtynyt virastoille.

Ammatillisena koulutuksena työnantaja järjesti kihlakunnanulosottomiehille ulosoton peruskurssin, ulosottoperinnän kirjanpitokurssin, tiedonhankinta ja prosessinhallinta ulosottomenettelyssä -kurssin sekä liiketalouden kurssin. Yhdistyksen jäseniä on ollut mukana kursseilla sekä koulutettavana että kurssimateriaalin tuottajina ja kouluttajina.

Kevätkokouksen yhteydessä Tampereella oli kevätkokouksen jälkeen teatterinäytös. Syyskokouksen yhteydessä vierailtiin Helsingin uudessa musiikkitalossa. Yhdistyksen lentopallojoukkue osallistui Tampereella järjestettyyn turnaukseen ja sijoittui toiseksi.

JHL on tarjonnut yhdistyksen jäsenille monipuolisia kursseja perehdyttäen aktiiveja ammattiyhdistystoimintaan ja luottamustehtäviin työpaikoilla. Yhdistyksen jäseniä on osallistunut liiton kursseille ja neuvottelupäiville kuten oikeushallinnon neuvottelupäivät ja yhdistysjohdon neuvottelupäivät.

Liiton lomapaikat sekä SAL-lomat ja kuntoremonttilomat ovat olleet jäsenten käytettävissä. Arjen kovenevien vaatimusten paineessa työterveyshuollon kautta tapahtuva kuntoutustoiminta on koettu tarpeelliseksi.

Aktiivisten eläkeläisten vuonna 2007 perustama Vanhat Karhut ry järjesti kokouksensa yhtä aikaa yhdistyksen syyskokouksen kanssa.

TIEDOTTAMINEN

Yhdistys on käyttänyt tiedottamiseen lehtiä sähköpostia ja nettisivuja. Kaikille jäsenille on tullut liiton Motiivi-lehti ja lisäksi luottamusmiehille ja hallituksen jäsenille liiton Aktiivi-lehti. Liiton kotisivut ovat osoitteessa www.jhl.fi.

Yhdistyksen oma lehti Karhuset julkaistiin ja postitettiin jäsenille kaksi kertaa vuoden aikana. Luottamusmiehen tiedotteita ja puheenjohtajan jäsentiedotteita jaettiin jäsenille sähköpostin välityksellä. Yhdistyksen omat kotisivut ovat uudistuneet ja löytyvät osoitteesta www.ulosotto.fi. Lisäksi yhdistyksellä on omat Facebook-sivut.

YHDISTYKSEN TALOUS

Yhdistyksen tulorahoitus koostui liiton jäsenmaksupalautteesta, joka on ollut 20% jäsenmaksujen kokonaiskertymästä. Talous on vakaalla pohjalla. Yhdistyksellä ei ole ollut palkattua työvoimaa, eikä luottamushenkilöille ole maksettu palkkioita. Yhdistyksen varat on käytetty valtakunnalliseen sekä paikalliseen edunvalvontaan ja yhdistystoimintaan. Yhdistyksen tilintarkastajina vuonna 2011 ovat toimineet Satu Heikkilä ja Hannu Virkkala.

YHTEENVETO

Ulosottohallinnossa on valmisteltu ja toteutettu muutoshankkeita myös vuonna 2011. Uudistuksilla on ollut suuria vaikutuksia niin organisaation kuin toimintatapojen osalta. Tehokkuusvaatimukset ja tuloksellisuuden seuranta ovat muokanneet voimakkaasti työn sisältöä. Uutta palkkausjärjestelmää koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen käyttöönotto on vaatinut seurantaa, kehittämistä ja esiin nousseiden ongelmien ratkaisemista. Edunvalvontatyön merkitys on korostunut entisestään lukuisten muutosten keskellä

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry

Hallitus

Helsinki 13.04.2012