Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat


Edelliset vuodet:

  Toimintasuunnitelma 2006
 
SUOMEN ULOSOTTOMIESTEN YHDISTYS ry
Liitto: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ryn yhdistys no 654 (1.1.2006)

1. TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yhdistyksen tarkoitus on koota avustavat ulosottomiehet JHL:n piiriin ja toimia edunvalvojana kaikilla organisaatiotasoilla käyttämällä liiton neuvottelu- ja sopimusoikeuksia. Toimintaympäristö on muutoksessa, sillä osana valtion toimia myös oikeusministeriössä on erilaisia kehittämishankkeita kuten tuottavuushanke. "Samoilla resursseilla parempi tulos tai pienemmillä resursseilla sama tulos"

Yhdistyksen on valvottava ja tarvittaessa puolustettava jäsenten asemia, oikeuksia ja etuja. Järjestökentässä uusi liitto, antaa edunvalvonnalle lisää taustavoimaa.
Yhdistyksen uusi nimi vastaa virkatehtävää. Se vahvistaa mielikuvaa yhdistyksen nykyajan toiminnasta, joka on nimenomaan ammatillista edunvalvontaa. Nämä seikat kirkastavat siten yhdistyksen kokonaisimagoa.

2. SOPIMUSTOIMINTA

2.1 Palkka- ja virkaehdot

Yleinen virkaehtosopimus on voimassa 30.9.2007 saakka, mutta keskusjärjestötason ns perälautasopimus asetti vuoden 2005 takarajaksi kaikille valtion uusille palkkaus- järjestelmille (UPJ). Neuvottelut tarkentavasta virkaehtosopimuksesta (uo-ves) pitkittyivät ja mutkistuivat, joten ne jatkuvat ensi vuodelle. Keväällä järjestetään tarvittaessa asiassa ylimääräinen jäsenkokous.
Yhdistyksemme tavoite on neuvotella jäsenistölle nykyistä palkkausjärjestelmää paremmin ansiotason ja ansiokehityksen turvaava sopimus. Työn vaativuus on lisääntynyt ja sen tulee näkyä palkkauksessa. Uuden järjestelmän on vastattava tulevaisuuden haasteisiin ja sen on oltava oikeudenmukainen sekä kannustava. Palvelussuhteen ehtojen pitää olla työmarkkinoilla kilpailukykyiset. Tavoitteet ovat tarkemmin kotisivuilla.

2.2 Työyhteisössä vaikuttaminen, sopimuksien soveltaminen, valvonta ja seuranta

Luottamusmiessopimus (pääluottamusmies ja kahdeksan alueellista luottamusmiestä) Luottamusmiehen toimintakausi on nyt kaksivuotinen ja 2006 alkaa uusi toimintakausi.

Koulutussopimuksen mukaisesti liitto järjestää luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja yt-edustajille työnantajan tukemaa koulutusta, joka antaa valmiuksia työpaikalla toimimiseen. Yhdistys tukee kouluttautumista liiton kursseilla.

Yt-sopimukset ovat voimassa, joten toimintaa on vaadittava ja ylläpidettävä yhdessä muiden henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Työsuojeluvaltuutetut on valittu ajalle 2004-2007 ja he järjestävät yhteistyössä työ- terveyshuollon kanssa työkykyä ylläpitävää toimintaa, tiedottavat ja ohjaavat kuntoutukseen. Se, että työpisteet ja muut työolosuhteet ovat kunnossa, on työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelupäällikön vastuulla. Muutoksessa jaksaminen on kaikkien yhteinen asia ja henkilöstön ikärakenne asettaa omat vaatimuksensa.

Kehityskeskustelut virastoissa ovat osa ulosoton johtamista sekä opettelua tulevaan palkkaus- järjestelmään. Niihin tulee kunkin työntekijän valmistautua huolella. Liitto ja lähin luottamusmies auttaa ja tukee, sitten kun tulee suoritusarviointien aika.

3. TYÖNANTAJA-ASIAT

Ulosotto-organisaation muuttuminen; keskusvirasto-, palvelukeskushankkeet ja piirien yhdistymiset kihlakunnissa ja lainsäädäntötyön jatkuminen, ne kaikki tähtäävät ulosoton toimivuuden ja tehokuuden parantamiseen sekä pitkällä tähtäimellä säästöihin.

3.1 Ulosoton työpaikat ja -menetelmät ja koulutus

Oikeusminiteriön henkilöstöstrategiahankkeen mukaan kukin ulosottopiiri toteuttaa 2005 tehtyä henkilöstösuunnitelmaansa. Yhdistyvissä kihlakuntien ulosottopiireissä avustavien ulosottomiesten fyysiset työpaikat säilyisivät kuitenkin pääsääntöisesti ennallaan. Näissä virastoissa henkilöstötyössä tarvitaan vuoropuhelua ja muutosjohtamista. Ministeriön/lääninhallituksen ja virastojen välisiin tulosneuvotteluihin pääsee vaikuttamaan yt-menettelyssä.

Ulosoton työmenetelmiä ja työnkulkua varten on perustettu eri työryhmiä (esim Notes), joissa on yhdistyksen edustukset. Kouluttajakoulutus jatkuu, kun ulosottolain uudistus jatkuu. Kolmannen vaiheen pykälät (mm realisointi) tulevat voimaan 2006 ja ulosottokaari valmistunee hallituksen esitykseksi (HE), jonka etenemistä eduskunnassa seurataan.
Uljas kehittyy ja sen myötä raportointi ja seuranta antavat johdolle välineitä lisää ja koko ulosottohenkilöstön osaamista koetellaan, sillä tekemisen tapa on kokonaan muuttunut.

4. LIITTO- / JÄRJESTÖTOIMINTA

Julkisen alan työelämässä rakenteiden nopea muuttuminen oli taustalla, kun sen alan ammattiliittojen yhdistymishanke syntyi 2002. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry aloittaa toimintansa 1.1.2006. Se on Suomen suurin ammattiliitto. Uudessa liitossa valtion hallinnon edunvalvonta toteutetaan omana sektorinaan.

Yhdistyksen edellinen puheenjohtaja jatkaa liiton työvaliokunnan jäsenenä, joka on osa uuden liiton hallitusta, kunnes marraskuussa valittava JHL:n edustajisto valitsee uuden.
Edustajiston vaaleissa yhdistyksen tavoite on valtiosektorin paikka edustajistossa ja hallituksessa Liitolle tehdään esityksiä ja käytetään liiton vaikutus- ja painostuskanavia eduskuntaan saakka. Alueellinen toiminta ns alueryhmät kokoaa yhteen jäseniä maakunnittain. Uusimaa on järjestänyt toiminnan yhdistysmuotoisena. JHL:llä tulee olemaan 15 paikallistoimistoa.

5. JÄSENTOIMINTA

5.1 Jäsenhankinta, -edut, -palvelut, -huolto
Jäsenhankinnassa keskitytään uusiin vasta virkaan nimitettyihin ja järjestäytymättömiin työntekijöihin. Liiton jäsenedut ja -palvelut paranevat uuden liiton myötä (mm. liittovakuutus) ja ennen kaikkea laadukas ja tasapuolinen edunvalvonta takaavat jäsenistön sitoutuneisuuden nykyiseen yhdistykseensä. Jäsenhuoltoon kuuluu luottamusmiehen tiedottaminen, neuvonta, työpaikkakäynnit ja jäsenistön huomioiminen sekä neuvonpito viraston päälliköiden kanssa.

Yhdistyksen ja liiton yksi varma vahvuus on toimiva luottamusmiesorganisaatio, mistä vastuu on viimekädessä tehtäviin valituilla. Jäsenpalveluita tullaan kehittämään vuoden 2005 aluekokouksissa suoritetun jäsenkyselyn pohjalta.

Liiton ay-tietokursseja sekä virkistys- ja harrastuskursseja on laaja valikoima. Uuden liiton suurempi jäsenmaksupalautus antaa mahdollisuuden lisätä jäsenten koulutusta ja virkistystoimintaa. Yhdistys tukee jäsenen hakemuksesta kaikkia ay-koulutukseen osallistuvia stipendein tai maksamalla päivärahaa.

Yhdistys vuokraa Mäntyharjulta mökin, jota edelleen vuokrataan jäsenille. SAL-lomat, kuntoremontit ja uuden liiton majat ovat käytössä hakumenettelyn kautta.

6. KOKOUSTOIMINTA JA TIEDOTUS

6.1 Kokoukset
Sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous Ikaalisissa maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa Porissa. Työnantajan kanssa järjestetään syys- kokouksen yhteydessä perinteiset opintopäivät.

Paikalliskokoukset luottamusmiesalueittain ovat syksyisin perustoimintaa. Niissä tehdään esityksiä yhdistyksen kokouksille, tiedotetaan, keskustellaan ja vaihdetaan kuulumisia eli ne ovat tapaamisia myös niille, jotka eivät käy varsinaisissa vuosikokouksissa.

6.2 Tiedotus ja viestintä
Uusi liitto ja yhdistyksemme uusi nimi Suomen ulosottomiesten yhdistys JHL ry edellyttävät aktiivista tunnetuksitekemistä. Liitto aloittaa osaltaan jo marraskuussa 2005 TV-kampanjan. Yhdistyksen hallitus laatii oman viestintäsuunnitelman, jolla tietoa muutoksista lisätään niin jäsenistön kuin ulkopuolisten keskuudessa. Viestintä on vuoropuhelua, jonka kanavana on myös jäsenlehti Karhuset. Se postitetaan vähintään kaksi kertaa ja siihen odotetaan myös jäsenten mielipidekirjoituksia.

Pitkin vuotta jäsentiedotteet kulkevat luottamusmiesten kautta sähköpostitse ja ovat lisäksi yhdistyksen sivuilla. Vuonna 2006 tilannetiedottamista tarvitaan, sillä UPJ on viimein ratkaisuvaiheessa.. Yhdistyksen kotisivu on korkeatasoinen erilaisine hakuineen, osoitteessa www.valry.fi/suy. Osoite on sama maaliskuulle 2006 saakka. Uusi osoite on www.jhl.fi/???

7. TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN

Toimintavastuu neuvotteluissa ja päätöksenteossa on syyskokouksessa valittavalla puheenjohtajalla ja hallituksella. Hallituksen sisällä käytetään vastuualuejakoa ja tarvittaessa muodostetaan työryhmiä valmistelemaan asioita. Opintosihteeri ohjaa koulutukseen, joka on tosi tärkeää vastavalituille uusille toimijoille ja myös muille tuleville aktiiveille, sillä sukupolven vaihdos on käynnissä.
Luottamusmiehet vastaavat pitkälti jäsenhuollosta ja -hankinnasta. Liitossa tehtävät on jaettu valtiosektorin osalta ministeriöittäin.