Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat


Edelliset vuodet:

  Toimintasuunnitelma 2007
 
SUOMEN ULOSOTTOMIESTEN YHDISTYS ry
UTMÄTNINGSMÄNNEN I FINLAND FÖRENING rf                 19.11.2006

1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yhdistyksen tarkoitus on koota yhteen avustavat ulosottomiehet ja toimia ammattikunnan edunvalvojana kaikilla oikeusministeriön hallinnonalan organisaatiotasoilla. Yhdistys edistää, valvoo ja puolustaa jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Yhdistys pyrkii kohottamaan avustavien ulosottomiesten ammatillista arvostusta ja vahvistamaan ammattikunnan identiteettiä. Yhdistyksen toiminta kattaa koko maan. Yhdistyksen toimintaympäristö on kuluneen vuoden aikana osittain muuttunut liittofuusion johdosta. Valtionhallinnon tuottavuusohjelma ja ulosoton organisaatiomuutokset tulevat edelleen muuttamaan edunvalvonnan toimintaympäristöä.

2. YHDISTYKSEN VISIO JA ARVOT

Suomen ulosottomiesten yhdistyksen JHL ry:n visio on olla aktiivinen, tehokas ja yhteistyökykyinen jäsentensä etujen ajaja. Tavoitteena on saada koottua koko ammattikunta samaan järjestöön. Yhdistys käyttää täysipainoisesti liiton neuvottelu- ja sopimusoikeuksia. Yhdistys on arvostettu ja tunnettu alansa asiantuntija. Yhdistys toimii määrätietoisesti demokraattisesti asetettujen sopimustavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa yli keskusjärjestörajojen. Yhdistyksen toiminnassa luotettavuus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus ovat perusarvoja, joilla saavutetaan jäsenistön tuki toiminnnalle.

3. SOPIMUSTOIMINTA

Yleinen virkaehtosopimus on voimassa 30.9.2007 saakka. Uuden palkkausjärjestelmän (uo-ves) neuvottelut ovat edelleen kesken. Yhdistyksemme tavoite on neuvotella nykyistä järjestelmää paremmin ansiotason ja - kehityksen turvaava sopimus ja saada aikaan ratkaisu vuoden 2007 aikana. Uuden palkkausjärjestelmän on oltava oikeudenmukainen sekä kannustava ja palkkaustekijöiden tulee olla läpinäkyviä. Virkasuhteen kaikkien ehtojen pitää olla työmarkkinoilla kilpailukykyiset, mikä on myös työnantajan etu. Virkatehtävien vaativuus on viime vuosina lisääntynyt ja sen tulee näkyä palkkauksessa.

Luottamusmiessopimukseen perustuen yhdistyksellä on pääluottamusmies ja kahdeksan alueellista luottamusmiestä . Luottamusmiesten toimintakausi on kaksivuotinen, joten nykyiset luottamusmiehet jatkavat vielä vuoden 2007.

Koulutussopimuksen mukaisesti liitto järjestää luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja yt-edustajille työnantajan tukemaa koulutusta, joka antaa hyvät valmiudet työpaikoila toimimiseen. Yhdistys tukee luotttamushenkilöiden kouluttautumista.

Yt-sopimukset ovat voimassa, joten yhteistoimintaa on vaadittava ja pidettävä yllä yhdessä muiden henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Kehityskeskustelut ovat osa henkilöstöjohtamista. Keskustelu luovat mahdollisuuden toiminnan ja työmenetelmien kehittämiseen yhteisymmärryksessä esimiehen kanssa. Tavoitteena tulee olla avoimuuden ja tasa-arvon ilmapiirin saavuttaminen työyhteisössä. Kehityskeskustelut ovat myös molemminpuolista opettelua uusiin palkkausjärjestelmiin liittyvään työsuorituksen arviointiin. Kehityskeskusteluihin on hyvä valmistautua huolella. Luottamusmiehet auttavat ja tukevat tarvittaessa.

Työsuojeluvaltuutetut on valittu ajalle 2004 -2007. He järjestävät yhteistyössä työterveyshuollon kanssa työkykyä ylläpitävää toimintaa, tiedottavat ja ohjaavat tarvittaessa kuntoutukseen. Työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelupäällikön tehtävänä on valvoa, että työpisteet ja muut työolosuhteet ovat kunnossa. Työhyvinvointi on kaikkien yhteinen asia. Työssä jaksaminen on otettava erityisesti huomioon jatkuvassa työelämän muutostilanteessa. Työsuojelun yhteistoimintasopimus uudistetaan säädetyn työsuojeluvalvontalain johdosta valtion ja järjestöjen neuvotteluissa.

4. TYÖNANTAJA-ASIAT

Ulosotto-organisaatio on muuttumassa, hallintovirasto, palvelukeskukset ja piirien yhdistymiset tähtäävät ulosoton toimintaedellytysten ja tehokuuden parantamiseen sekä pitkällä tähtäimellä myös säästöihin. Taustalla on valtion tuottavuusohjelma, jonka toimeenpanoa koskevat pääätökset vuosille 2007 – 2011, hallitus on antanut ministeriöille.

Ulosoton työpaikat ja -menetelmät ja koulutus

Oikeusministeriön henkilöstöstrategiahankkeen mukaan kukin ulosottopiiri toteuttaa 2005 tehtyä omaa henkilöstö- ja toimintasuunnitelmaansa. Yhdistyvissä ulosottopiireissä avustavien ulosottomiesten fyysiset työpaikat säilyvät kuitenkin pääsääntöisesti ennallaan. Oikeusministeriön tavoitteena on luoda mahdollisuus henkilöstöresurssien joustavampaan käyttöön. Yhdistys huolehtii siitä, että henkilöstön edustajat pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan piirien tulosneuvotteluihin ja yhdistymissuunnitelmiin yt-menettelyssä.

Ulosoton työmenetelmiä ja työnkulkua varten on olemassa työryhmät, joissa on yhdistyksen edustus. Lainsäädäntökoulutus tulee jatkumaan, kun ulosottolain uudistus etenee. Kolmas vaihe on jo hyväksytty ja astuu voimaan 1.1. 2007. Neljäs vaihe on parhaillaan eduskunnan kästtelyssä ja sen on suunniteltu tulevan voimaan 1.1.2008. Ulosoton tietojärjestelmää kehitetään edelleen helpottamaan rutiineja, ja työnantajan tavoitteena on tulevaisuudessa kohdistaa resursseja ns. vaativaan perintään. Erikoisperinnän organisaatiota ollaan työnantajan toimesta kehittämässä koko maan kattavaksi. Yhdistys osallistuu aktiivisesti kaikkiin vireillä oleviin ulosottotoimen kehittämishankkeisiin.

5. LIITTO- / JÄRJESTÖTOIMINTA

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry aloitti toimintansa 1.1.2006. Siirtymäkauden jälkeen valitun varsinaisen edustajiston toimikausi on 2007 - 2011. Liitossa valtion hallinnon edunvalvonta toteutetaan omana sektorinaan. Yhdistyksen puheenjohtaja on valittu liiton edustajistoon ja hänen tehtävä on vaikuttaa liitossa jäsenistön parhaaksi. Yhdistys tekee liiitolle edunvalvonnan esityksiä ja aloitteita. Yhdistyksen päämääränä on myös lisätä edunvalvonnassa yhteistyötä oikeusministeriön hallinnonalalla toimivien muiden järjetöjen kanssa.

Liiton alueellinen toiminta kokoaa jäseniä yhteen maakunnittain. JHL:llä on kaikkiaan 15 aluetoimistoa. Yhdistyksen jäsenet voivat vapaasti käyttää aluetoimistojen palveluita ja osallistua niiden järjestämiin tapahtumiin.Valtakunnallisena yhdistyksenä pyrimme vaikuttamaan siihen, että liiton alueellista palvelutarjontaa kehitetään vastaamaan jäsenistömme tarpeita.

6. JÄSENTOIMINTA

Jäsenhankinnassa keskitytään uusiin ja järjestäytymättömiin työntekijöihin. Täytäntöönpanotehtävissä olevat ulosottovirastojen ylitarkastajat voivat myös hakeutua yhdistyksen jäseniksi.

Monipuoliset jäsenedut ja - palvelut ja ennen kaikkea laadukas ja tasapuolinen edunvalvonta takaavat jäsenistön sitoutuneisuuden yhdistykseen. Jäsenhuoltoon kuuluu luottamusmiehen tiedottaminen, neuvonta, työpaikkakäynnit ja jäsenistön huomioiminen sekä neuvonpito viraston päälliköiden kanssa.

Yhdistyksen ja liiton vahvuus on nyt ja tulevaisuudessa koulutettu luottamusmies- organisaatio. Luottamusmiehiltä edellytetään aloitteellista ja itsenäistä toimintaa. Jäsenillä on oikeus luottamusmiehen palveluihin. Laadukas luottamusmiestoiminta ja sen näkyvyys työpaikoilla vahvistavat jäsenten arviota edunvalvonnan onnistumisesta.

Työelämän muutos vaatii uudenlaista osaamista ja tietojen päivittämistä myös ay- toiminnassa. Liiton ay-tiedonkursseja sekä virkistys- ja harrastuskursseja on laaja valikoima. Koulutustilaisuuksia järjestetään sekä valtakunnallisesti, että paikallisesti. Yhdistys tukee ay-koulutukseen osallistuvia taloudellisesti.

Yhdistyksellä on ollut viime vuosina kesäpaikka vuokrattuna Mäntyharjulta. Yhdistys on vuokrannut sitä edelleen omakustannushintaan jäsenistölle. Yhdistyksen tavoitteena on myös jatkossa hankkia lomapaikka jäsenistölle. Liiton maja Levillä on yhdistyksen käytössä viikolla 14/2007. SAL-lomat, kuntoremontit ja uuden liiton lomapaikat ovat jäsenistön käytössä hakumenettelyn kautta. JHL järjestää jäsentapahtuman Särkänniemessä 16.-17.6.2007

7. KOKOUSTOIMINTA JA TIEDOTUS

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Vuoden 2007 kevätkokous järjestetään Turussa maaliskuussa ja syyskokous Jyväskyässä marraskuussa. Syyskokouksen yhteydessä järjestetään perinteinen opintopäivä koko ammattikunnalle.

Paikalliskokouksia järjestetään syksyllä luottamusmiesalueittain ( 8 ). Kokouksissa tehdään esityksiä yhdistyksen kokoukselle, tiedotetaan, keskustellaan ja vaihdetaan kuulumisia.

Yhdistys välittää aktiivisesti tietoa omasta ja liiton toiminnasta niin jäsenistölle kuin ulkopuolisillekin. Yhdistys lähettää jäsenille vuosittain 6-8 jäsentiedotetta sähköpostitse. Yhdistyksen lehti Karhuset postitetaan jäsenille vähintään kaksi kertaa ja jaetaan laajemmin myös muille kuin jäsenille ainakin kerran tulevan vuoden aikana. Yhdistyksen kotisivujen osoite on www.ulosotto.fi

Toimintavuoden aikana yhdistys tulee uudistamaan graafista ilmettään ja lisäämään näkyvyyttä ammattikunnan ja yhteistyötahojen keskuudessa. Yhdistys tulee myös lisäämään entisestään tiedottamista jäsenille ajankohtaisista asioista.

8. TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN

Yhdistyksen asioita hoitaa ja yhdistystä edustaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Edunvalvonnan toimintavastuu neuvotteluissa ja päätöksenteossa on kaudelle 2006 - 2007 valitulla puheenjohtajalla ja hallituksella. Hallituksen sisäisen työnjaon mukaan tiedottamisesta vastaa puheenjohtaja ja tiedotussihteeri. Taloutta hoitaa rahastonhoitaja ja koulutusasioita opintosihteeri. Muissa asioissa hallituksen sisällä käytetään vastuualuejakoa ja tarvittaessa muodostetaan asioiden valmistelua varten työryhmiä.
Luottamusmiehet vastaavat jäsenhuollosta ja - hankinnasta.
"YHTEISTOIMINNALLA MENESTYKSEEN"