Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat


Edelliset vuodet:

  Toimintasuunnitelma 2008
 
SUOMEN KIHLAKUNNANULOSOTTOMIESTEN YHDISTYS ry

YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on koota kihlakunnanulosottomiehen virassa toimivat yhdistyksen jäseniksi ja harjoittaa jäsenten edunvalvontaa kaikilla organisaatiotasoilla. Yhdistys toimii jäsentensä palvelussuhteen ehtojen ja työolosuhteiden parantamiseksi. Lisäksi yhdistys toimii jäsentensä ammatillisten, oikeudellisten ja yhteiskunnallisten etujensa ja oikeuksiensa edistämiseksi. Yhdistys on valtakunnallinen ja kuuluu Julkisten ja hyvin- vointialojen liittoon.

YHDISTYKSEN ARVOT

Yhdistyksen visio on olla ammattikuntaa yhdistävä valtakunnallinen edunvalvoja. Yhdistys on alansa asiantuntija ja aktiivisesti mukana ulosoton kehittämisessä kaikilla tasoilla. Yhdistys toimii päämäärätietoisesti demokraattisesti asetettujen sopimustavoitteiden hyväksi.

Toiminnan perusarvoja ovat oikeudenmukaisuus, avoimuus ja tasa-arvo. Jäsenistön luottamus on tärkeä, samoin kuin neuvottelu-osapuolten välinen luottamus. Yhdistys harjoittaa aktiivista ja avointa yhteistyötä muiden hallinnonalan ammattijärjestöjen kanssa.

PAINOPISTEALUEET

Yhdistyksen toiminta rakentuu neljän painopistealueen varaan.
1. Sopimustoiminta 2. Työnantaja-asiat 3. Liito- ja yhdistystoiminta 4. Jäsentoiminta
Nämä painopistealueet suuntaavat yhdistyksen toimintaa peruskysymysten äärelle.

1. SOPIMUSTOIMINTA

Virkaehtosopimukset
Syksyllä 2007 sovitun uuden valtion virkaehtosopimuksen kausi on 1.10.2007 - 31.01.2010
ja kokonaiskustannusvaikutus 11,7 %. Yhdistys tulee tiedottamaan sopimuksen sisällöstä ja valvomaan sopimuksen noudattamista.

Yhdistyksen tehtävänä on neuvotella ammattikunnalle ansiotason ja -kehityksen turvaava uusi palkkausjärjestelmä. Tavoitteena on, että tarkentava virkaehtosopimus uudesta palkkaus- järjestelmästä otetaan käyttöön vuoden 2008 alusta.

Yhdistyksen tehtävänä on huolehtia, että käyttöönotettava palkkausjärjestelmä on oikeudenmukainen, tasapuolinen sekä kannustava. Palkkaustekijöiden on oltava läpinäkyviä. Virkasuhteen ehtojen tulee olla työmarkkinoilla kilpailukykyiset. Palkkausjärjestelmän uudistamisen myötä otetaan käyttöön työntekijöiden suorituksen arviointi. Yhdistyksen tehtävänä on valvoa uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa ja soveltamista.

Työyhteisössä vaikuttaminen
Yhdistyksen vahvuus on koulutettu luottamusmiesorganisaatio. Yhdistyksellä on pää- luottamusmies ja kahdeksan alueellista luottamusmiestä. Luottamusmiehet vastaavat jäsenten edunvalvonnasta paikallistasolla työyhteisössä. Luottamusmiesten toimikausi on kaksivuotinen. Valtakunnantasolla luottamusmiestoiminnasta vastaa pääluottamusmies.

Yhdistyksen tehtävänä on valvoa, että jokaisella työpaikalla on nimetty työsuojeluvaltuutettu. Työolosuhteiden valvonta on työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelupäällikön vastuulla. He järjestävät yhteistyössä työterveyshuollon kanssa työkykyä ylläpitävää toimintaa, tiedottavat ja ohjaavat tarvittaessa kuntoutukseen. Henkilöstön ikääntyessä on kiinnitettävä erityistä huomiota työssäjaksamiseen.

Liitto järjestää luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja yt-edustajille työnantajan tukemaa koulutusta, joka antaa valmiudet tehtävissä toimimiseen. Yhdistys tukee jäsenten koulut- tautumista liiton kursseilla.

Vuoden 2008 alusta tapahtuvan ulosoton organisaatiomuutoksen johdosta yhdistyksen tehtävänä on valvoa, että uusissa yksiköissä järjestetään asianmukaisesti yhteistoiminta- ja työsuojelutehtävät.

2. TYÖNANTAJA-ASIAT

Ulosoton organisaatiomuutos toteutuu 1.1.2008, kun ulosottokaari astuu voimaan. Ulosottopiirien lukumäärä laskee 51:stä 22:een. Hallintovirasto perustetaan myöhemmin erillisellä lailla. Valtion tuottavuusohjelma vuosille 2007-2011 vaikutta myös oikeusministeriön hallinnonalalla. Yhdistys valvoo tuottavuusohjelman toimeenpanoa ja sen henkilöstövaikutuksia.

Oikeusministeriön henkilöstöstrategiahankkeen mukaan jokainen ulosottopiiri toteuttaa omaa henkilöstösuunnitelmaa yhdistyvissä ulosottopiireissä. Työnantajan tavoitteena on suuremmissa yksiköissä henkilöstöresurssien joustavampi käyttö. Avustavien ulosottomiesten virkanimike muuttuu kihlakunnanulosottomieheksi. Kihlakunnanulosottomiesten fyysiset työpaikat säilyvät ennallaan.

Ulosoton työmenetelmien ja tietojärjestelmän kehittämistä varten on olemassa työryhmiä, joissa on yhdistyksen edustus. Yhdistys haluaa olla mukana kehittämässä ulosottoa hyvien ja tarkoituksenmukaisten käytäntöjen ja työmenetelmien pohjalta.

Työnantajan tavoitteena on lisätä vaativan perinnän ja erikoisperinnän resursseja. Yhdistys tule olemaan aktiivisesti mukana kehittämishankkeissa.

3. LIITTO- YHDISTYSTOIMINTA

Yhdistys on jäsenenä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:ssä. Valtion hallinnon edunvalvonta toteutetaan liitossa omana sektorinaan ja yhdistyksellä on liitossa oma sopimustoimitsija. Yhdistyksen puheenjohtaja on liittohallituksen jäsenen ja hänen tehtävänä on lisätä yhdistyksen painoarvoa liiton toiminnassa. Yhdistys tekee liitolle esityksiä ja käyttää tarvittaessa liiton vaikutuskanavia ylimpiin päätöksentekijöihin saakka.

Liiton toiminta on järjestetty alueellisesti. Alueryhmät kokoavat jäseniä yhteen maakunnittain. JHL:llä on 15 paikallistoimistoa, joiden palvelut ovat alueella asuvien jäsenten käytössä. Yhdistyksen tehtävänä on lisätä jäsenistön tietoisuutta liiton alueellisista palveluista.

Kokoustoiminta
Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Syksyllä järjestetään ulosottomiespäivät, jolloin syyskokouksen yhteydessä on oikeusministeriön kanssa järjestettävä opintopäivä ammattikunnalle.

Yhdistys järjestää syksyisin paikalliskokouksia luottamusmiesalueittain. Kokouksissa tehdään esityksiä yhdistyksen vuosikokoukselle, tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja vaihdetaan kuulumisia. Yhdistys tulee järjestämään myös tulevana toimintavuonna vähintään yhdeksän paikalliskokousta.

Tiedotus ja viestintä
Yhdistys käyttää viestintävälineinä omia verkkosivuja, Karhuset-lehteä ja sähköpostia. Verkkosivuilla kerrotaan yhdistyksen toiminnasta ja julkaistaan ajankohtaisia uutisia. Sähköpostilla lähetetään jäsentiedotteita kerran kuukaudessa. Karhuset-lehti lähetetään jäsenille kotiosoitteeseen. Lehti ilmestyy vähintään kaksi kertaa vuodessa.

4. JÄSENTOIMINTA

Jäsenhankinta, -edut, -palvelut, -huolto
Yhdistyksen sekä liiton tulevan toiminnan yksi keskeinen painopiste on jäsenhankinnassa. Jäsenhankinnassa keskitytään uusiin vasta virkaan nimitettyihin ja järjestäytymättömiin työntekijöihin. Ulosoton palveluksessa täytäntöönpanotehtävissä työskentelevät ylitarkastajat kuuluvat ammattikunnan tarkentavan virkaehtosopimuksen piiriin ja voidaan ottaa yhdistyksen jäseniksi.

Liitto sekä yhdistys tarjoavat jäsenille erilaisia jäsenpalveluja, joita pyritään lisäämään entisestään. Merkittä jäsenetu on oikeus luottamusmiehen palveluihin. Jäsenhuoltoon kuuluu luottamusmiehen tiedottaminen, neuvonta, työpaikkakäynnit ja jäsenistön huomioiminen sekä paikallistason edunvalvonta. Yhdistyksen näkyvyyttä työpaikoilla tullaan lisäämään.

Työelämän muutos edellyttää uudenlaista osaamista ja tietojen päivittämistä ay-toiminnasta. Liitolla on laaja valikoima ammattiyhdistystiedonkursseja sekä virkistys- ja harrastuskursseja. Koulutustilaisuuksia järjestetään sekä valtakunnallisesti, että alueellisesti. Yhdistys tukee ay- koulutukseen osallistuvia jäseniä.

Yhdistys vuokraa Mäntyharjulta mökin, jota edelleen vuokrataan jäsenille. SAL-lomat, kuntoremontit ja liiton mökit ovat myös jäsenistön käytettävissä. Lomakohteista saa tietoa yhdistyksen ja liiton verkkosivuilta.

TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN

Toimintavastuu edunvalvonnan ja järjestötoiminnan osalta on kaudelle 2008 - 2009 valitulla hallituksella ja sen puheenjohtajalla. Hallitus muodostaa tarvittaessa työryhmiä asioiden valmistelua varten. Luottamusmiesten vastuulla on paikallistason edunvalvonta sekä jäsenhuolto ja jäsenhankinta. Hyvinhoidettu edunvalvonta ja jäsenhuolto takaavat jäsenistön tyytyväisyyden ja sitoutumisen yhteisiin tavoitteisiin.


"YHTEISTOIMINNALLA MENESTYKSEEN"