Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat


Edelliset vuodet:

  Toimintasuunnitelma 2009
 

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry80. toimintavuosi
Finlands Häradsutmätningsmän rf

YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on koota kihlakunnanulosottomiehen virassa toimivat henkilöt yhdistyksen jäseniksi ja hoitaa jäsenistönsä edunvalvontaa kaikilla oikeusministeriön hallinnonalan organisaatiotasoilla.
Yhdistys toimii jäsentensä palvelussuhteen ehtojen ja työolosuhteiden parantamiseksi. Myös jäsenistön ammatillisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia etuja ja oikeuksia pyritään edistämään. Yhdistys on valtakunnallinen ja kuuluu Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:hyn.

YHDISTYKSEN ARVOT

Yhdistys on ammattikuntaa yhdistävä valtakunnallinen edunvalvoja. Arvostettuna ja osaavana edunvalvonnan asiantuntijana yhdistys toimii määrätietoisesti demokraattisesti asetettujen sopimustavoitteiden saavuttamiseksi. Sekä jäsenistön että neuvottelukumppanien luottamus on tärkeä, yhdistyksen perusarvoiksi on nimetty luotettavuus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus. Yhdistys harjoittaa aktiivista ja avointa yhteistyötä myös muiden hallinnonalan ammattijärjestöjen kanssa.

PAINOPISTEALUEET

Yhdistyksen toiminta käsittää neljä painopistealuetta:
1. Sopimustoiminta 2. Työnantaja-asiat 3. Liitto- ja yhdistystoiminta 4. Jäsenpalvelut

1. SOPIMUSTOIMINTA

Virkaehtosopimukset
Syksyllä 2007 sovittu valtion virkaehtosopimus on voimassa 1.10.2007 - 31.01.2010.
Virkaehtosopimuksen kokonaiskustannusvaikutus on 11,7 %. Vuosia jatkuneen neuvottelun tuloksena syntynyt ulosoton uusi palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2008 alusta. Vuoden 2009 aikana yhdistyksen tehtävänä on valvoa sopimuksen oikeaa soveltamista ja palkkausjärjestelmän oikeudenmukaista toteuttamista.

Työyhteisössä vaikuttaminen
Yhdistyksellä on koulutettu ja asiantunteva luottamusmiesorganisaatio. Valtakunnantason toimintaa hoitavan pääluottamusmiehen lisäksi yhdistyksellä on kahdeksan alueellista luottamusmiestä, jotka huolehtivat jäsenten edunvalvonnasta työyhteisöissä paikallistasolla. Luottamusmiesten toimikausi on kaksivuotinen (2008 - 2009).

Yhdistyksen tehtävänä on valvoa, että vuoden 2008 alusta toteutuneen organisaatiomuutoksen johdosta nykyisissä ulosottopiireissä yhteistoiminta- ja työsuojelutehtävät on asianmukaisesti järjestetty. Näiden edustajien kautta yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työssä jaksamiseensa ja työhyvinvointiin. Yhdessä asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa yhteistoiminnalla. Liitto järjestää luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja yt-komitean jäsenille työnantajan tukemaa koulutusta, joka valmentaa näissä tehtävissä toimimiseen. Yhdistys tukee jäsenten kouluttautumista.

2. TYÖNANTAJA-ASIAT

Vuoden 2008 alusta ulosottokaaren astuessa voimaan toteutui myös ulosoton organisaatiomuutos. Virastojen lukumäärä supistui 22 ulosottopiiriin. Ulosottotoimen valtakunnalliset hankkeet, hallintoviraston perustaminen ja erikoisperintäorganisaation laajentaminen ovat edenneet ja ratkaisuja on odotettavissa vuoden 2009 aikana. Yhdistys seuraa aktiivisesti valtakunnallisten hankkeiden etenemistä ja on mukana kehittämistyössä.

3. LIITTO- / JÄRJESTÖTOIMINTA

Yhdistys on jäsenenä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:ssä. Valtion hallinnonalojen edunvalvonta toteutetaan liitossa omana toimintanaan. Yhdistyksen puheenjohtaja on liittohallituksen jäsen ja hänen tehtävänään on vaikuttaa liitossa jäsenistön parhaaksi. Yhdistys tekee liitolle edunvalvontaa ja järjestötoimintaa koskevia aloitteita ja esityksiä.
JHL:n toiminta on järjestetty alueellisesti; liitolla on 15 aluetoimistoa ympäri maata. Yhdistyksen jäsenet voivat käyttää toimistojen palveluita hyväkseen ja osallistua niiden järjestämiin tapahtumiin. Vuoden 2009 aikana yhdistys tulee lisäämään tiedottamista paikallistoimistojen palveluista ja edistämään palvelujen saatavuutta.

Kokoustoiminta
Yhdistyksen sääntömääräisiä jäsenkokouksia on kaksi; syyskokous ja kevätkokous. Syyskokouksen yhteydessä järjestetään oikeusministeriön ja yhdistyksen toimesta kihlakunnanulosottomiehille opintopäivä. Opintopäivä on suunnattu koko ammattikunnalle.

Vuosi 2009 on yhdistyksen juhlavuosi. Yhdistys täyttää 80 vuotta ja syksyn juhlakokous järjestetään perinteen mukaisesti Tampereella marraskuussa. Kevätkokous pidetään maaliskuussa Helsingissä.

Paikalliskokouksia tullaan järjestämään syksyllä luottamusmiesalueittain eri paikkakunnilla. Kokouksissa tiedotetaan ja keskustellaan edunvalvonnan ajankohtaisista asioista ja tehdään esityksiä vuosikokoukselle.

Tiedotus ja viestintä
Viestintään yhdistys käyttää sähköpostia, omia kotisivuja ja Karhuset -lehteä. Jäsentiedote lähetetään kuukausittain jäsenille sähköpostitse. Yhdistyksen kotisivuilla tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja kerrotaan ajankohtaisia uutisia. Karhuset-lehti ilmestyy vähintään kaksi kertaa vuodessa ja postitetaan jäsenille kotiosoitteeseen. Vuoden 2009 aikana yhdistyksen tarkoituksena on kehittää kotisivuja.

4. JÄSENPALVELUT

Yhdistyksen jäsenhankinnassa keskitytään uusiin ja järjestäytymättömiin työntekijöihin. Myös täytäntöönpanotehtävissä työskentelevät ylitarkastajat kuuluvat ammattikunnan tarkentavan virkaehtosopimuksen piiriin ja heidät voidaan ottaa yhdistyksen jäseniksi.

Liitto ja yhdistys tarjoavat jäsenille monipuolisia jäsenpalveluja. Hyvää jäsenhuoltoa on erityisesti luottamusmiehen tiedottamistoiminta, neuvonta, työpaikkakäynnit, paikallinen edunvalvonta sekä jäsenistön huomioiminen. Vahva luottamusmiesosaaminen on koko jäsenistön käytössä.

Liitolla on laaja valikoima ammattiyhdistystiedon kursseja sekä virkistys- ja harrastuskursseja. Yhdistys tukee taloudellisesti jäsenten osallistumista ay-koulutukseen. Yhdistys vuokraa Mäntyharjulta mökin, jota vuokrataan edelleen jäsenille. SAL-lomat, kuntoremontit ja liiton mökit ovat myös jäsenistön käytettävissä. Lomakohteista saa tietoa yhdistyksen ja liiton verkkosivuilta.

TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN

Toimintavastuu edunvalvonnan ja järjestötoiminnan osalta on kaudelle 2008 - 2009 valitulla hallituksella ja yhdistyksen puheenjohtajalla. Hallituksen sisäisen työnjaon mukaan tiedottamisvastuu on puheenjohtajalla ja tiedotussihteerillä, Taloutta hoitaa taloudenhoitaja ja koulutusasiat hoitaa opintosihteeri. Hallitus muodostaa tarvittaessa työryhmiä yksittäisten asiakokonaisuuksien valmistelua varten. Luottamusmiesten vastuulla on paikallistason edunvalvonnan lisäksi jäsenhankinta ja -huolto.