Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat


Edelliset vuodet:

  Toimintasuunnitelma 2010
 

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry81. toimintavuosi
Finlands Häradsutmätningsmän rf

YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on koota kihlakunnanulosottomiehen virassa toimivat henkilöt yhdistyksen jäseniksi ja harjoittaa jäsenistönsä edunvalvontaa kaikilla oikeusministeriön hallinnonalan organisaatiotasoilla. Yhdistys toimii jäsentensä palvelussuhteen ehtojen ja työolosuhteiden parantamiseksi. Myös jäsenistön ammatillisia, oikeudellisia ja yhteis- kunnallisia etuja ja oikeuksia pyritään edistämään. Yhdistys on valtakunnallinen ja kuuluu Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:hyn.

YHDISTYKSEN ARVOT

Yhdistys on ammattikuntaa yhdistävä valtakunnallinen edunvalvoja. Arvostettuna ja osaavana edunvalvonnan asiantuntijana yhdistys toimii määrätietoisesti demokraattisesti asetettujen sopimustavoitteiden saavuttamiseksi. Sekä jäsenistön että neuvottelukumppanien luottamus on tärkeä, yhdistyksen perusarvoiksi on nimetty luotettavuus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus. Yhdistys harjoittaa aktiivista ja avointa yhteistyötä myös muiden hallinnonalan ammatti- järjestöjen kanssa.

PAINOPISTEALUEET

Yhdistyksen toiminta käsittää neljä painopistealuetta:
1. Sopimustoiminta 2. Työnantaja-asiat 3. Liitto- ja yhdistystoiminta 4. Jäsenpalvelut

1. SOPIMUSTOIMINTA

Virkaehtosopimukset
Syksyllä 2007 sovittu valtion virkaehtosopimus on voimassa 1.10.2007 - 31.01.2010. Sopimuskauden kokonaiskustannusvaikutus on 11,7 %. Kihlakunnanulosottomiesten uusi palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2008 alusta. Vuoden 2010 aikana yhdistyksen tehtävänä on uusien virkaehtosopimusten aikaansaaminen ja valvoa sopimusten oikeaa soveltamista ja palkkausjärjestelmän oikeudenmukaista toteuttamista.

Työyhteisössä vaikuttaminen
Yhdistyksellä on koulutettu ja asiantunteva luottamusmiesorganisaatio. Valtakunnantason toimintaa hoitavan pääluottamusmiehen lisäksi yhdistyksellä on kahdeksan alueellista luottamusmiestä, jotka huolehtivat jäsenten edunvalvonnasta työyhteisöissä paikallistasolla. Luottamusmiesten toimikausi on kaksivuotinen (2010 - 2011).

Yhdistyksen tehtävänä on valvoa, että vuoden 2008 alusta toteutuneen organisaatiomuutoksen johdosta nykyisissä ulosottopiireissä yhteistoiminta- ja työsuojelutehtävät ovat asianmukaisesti järjestetty. Näiden edustajien kautta yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työssä jaksamiseensa ja työhyvinvointiin. Liitto järjestää luottamusmiehille, työsuojelu- valtuutetuille ja yt-komitean jäsenille työnantajan tukemaa koulutusta, joka valmentaa näissä tehtävissä toimimiseen. Yhdistys tukee jäsenten kouluttautumista.

2. TYÖNANTAJA-ASIAT

Vuoden 2008 alusta ulosottokaaren astuessa voimaan toteutui myös ulosoton organisaatiomuutos. Virastojen lukumäärä supistui 22 ulosottopiiriin. Ulosottotoimen valtakunnallisista hankkeista, hallintoviraston perustaminen on edennyt ja uusi valtakunnanvoudinvirasto aloittaa työnsä vuoden 2010 alusta. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan siihen, että uuden ulosoton hallintoviraston yhteyteen perustetaan yhteistoimintaelin, joka käsittelee koko ulosottolaitosta koskevia hankkeita. Erikoisperintäorganisaation laajentaminen on jäänyt toistaiseksi toteuttamatta. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan, että erikoisperintä laajenee alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kattamaan koko maan. Yhdistys seuraa aktiivisesti myös muiden uusien hankkeiden etenemistä ja on mukana kehittämistyössä.

3. LIITTO- / JÄRJESTÖTOIMINTA

Yhdistys on jäsenenä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:ssä. Valtion hallinnonalojen edunvalvonta toteutetaan liitossa omana toimintanaan. Yhdistyksen puheenjohtaja on liittohallituksen jäsen ja hänen tehtävänään on vaikuttaa liitossa siten, että valtiosektorin ja yhdistyksen jäsenistön edut tulevat huomioon otetuksi. Yhdistys tekee liitolle edunvalvontaa ja järjestötoimintaa koskevia aloitteita ja esityksiä.

JHL:n toiminta on järjestetty alueellisesti; liitolla on 14 aluetoimistoa ympäri maata. Yhdistyksen jäsenet voivat käyttää toimistojen palveluita hyväkseen ja osallistua niiden järjestämiin tapahtumiin. Vuoden 2010 aikana yhdistys tulee lisäämään tiedottamista alueellisista palveluista ja edistämään palvelujen saatavuutta.

Vuoden 2010 aikana yhdistys tulee selvittämään jäsenistön edunvalvonnan kehittämistarpeita. Tavoitteena on entistä yhtenäisempi ja kattavampi kihlakunnanulosottomiesten edunvalvonta. Tarkasteluun otetaan rakenteelliset ja toiminnalliset vaihtoehdot, jotka parantavat edunvalvontaedellytyksiä ja vahvistavat järjestöllistä asemaa.

Kokoustoiminta
Yhdistyksen sääntömääräisiä jäsenkokouksia on kaksi; syyskokous ja kevätkokous. Syyskokouksen yhteydessä järjestetään oikeusministeriön ja yhdistyksen toimesta kihlakunnanulosottomiehille opintopäivä. Opintopäivä on suunnattu koko ammattikunnalle. Kevätkokous järjestetään 21.3.2010 Jyväskylässä ja syyskokous 21.11.2010 Helsingissä.

Aluekokouksia tullaan järjestämään syksyllä luottamusmiesalueittain eri paikkakunnilla. Kokouksissa tiedotetaan ja keskustellaan edunvalvonnan ajankohtaisista asioista ja tehdään esityksiä vuosikokoukselle.

Tiedotus ja viestintä
Viestintään yhdistys käyttää sähköpostia, omia kotisivuja ja Karhuset -lehteä. Jäsentiedote lähetetään kuukausittain jäsenille sähköpostitse. Yhdistyksen kotisivuilla tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja kerrotaan ajankohtaisista asioista. Karhuset-lehti ilmestyy vähintään kaksi kertaa vuodessa ja postitetaan jäsenille kotiosoitteeseen. Yhdistys on uusinut kotisivunsa ja niiden kehittämistä jatketaan vuoden 2010 aikana.

4. JÄSENPALVELUT

Yhdistyksen jäsenhankinnassa keskitytään uusiin ja järjestäytymättömiin työntekijöihin. Myös täytäntöönpanotehtävissä työskentelevät ylitarkastajat kuuluvat ammattikunnan tarkentavan virkaehtosopimuksen piiriin ja heidät voidaan ottaa yhdistyksen jäseniksi.

Liitto ja yhdistys tarjoavat jäsenille monipuolisia jäsenpalveluja. Hyvää jäsenhuoltoa on erityisesti luottamusmiehen tiedottamistoiminta, neuvonta, työpaikkakäynnit, paikallinen edunvalvonta sekä jäsenistön huomioiminen. Vahva luottamusmiesten osaaminen on koko jäsenistön käytössä.

Liitolla on laaja valikoima ammattiyhdistystiedon kursseja sekä virkistys- ja harrastuskursseja. Yhdistys tukee taloudellisesti jäsenten osallistumista ay-koulutukseen. Yhdistys pyrkii jatkamaan Mäntyharjun mökin vuokraamista edelleen jäsenille. SAL-lomat, kuntoremontit ja liiton mökit ovat myös jäsenistön käytettävissä. Lomakohteista saa tietoa yhdistyksen ja liiton verkkosivuilta.

TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN

Toimintavastuu edunvalvonnan ja järjestötoiminnan osalta on kaudelle 2010 - 2011 valitulla hallituksella ja yhdistyksen puheenjohtajalla. Hallituksen sisäisen työnjaon mukaan tiedottamisvastuu on puheenjohtajalla ja tiedotussihteerillä, Taloutta hoitaa taloudenhoitaja ja koulutusasiat hoitaa opintosihteeri. Hallitus muodostaa tarvittaessa työryhmiä yksittäisten asiakokonaisuuksien valmistelua varten. Luottamusmiesten vastuulla on paikallistason edunvalvonnan lisäksi jäsenhankinta ja jäsenhuolto.

13.11.2009

Hallitus