Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat


Edelliset vuodet:

  Toimintasuunnitelma 2011
 

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry82. toimintavuosi
Finlands Häradsutmätningsmän rf

YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on koota kihlakunnanulosottomiehen virassa toimivat henkilöt yhdistyksen jäseniksi ja harjoittaa jäsenistönsä edunvalvontaa kaikilla oikeusministeriön hallinnonalan organisaatiotasoilla. Yhdistys toimii jäsentensä palvelussuhteen ehtojen ja työolosuhteiden parantamiseksi. Myös jäsenistön ammatillisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia etuja ja oikeuksia pyritään edistämään. Yhdistys on valtakunnallinen ja kuuluu Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:hyn.

YHDISTYKSEN ARVOT

Yhdistys on ammattikuntaa yhdistävä valtakunnallinen edunvalvoja. Arvostettuna ja osaavana edunvalvonnan asiantuntijana yhdistys toimii määrätietoisesti yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sekä jäsenistön että neuvottelukumppanien luottamus on tärkeä, yhdistyksen perusarvoja ovat luotettavuus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus. Yhdistys harjoittaa aktiivista ja avointa yhteistyötä myös muiden hallinnonalan ammattijärjestöjen kanssa.

PAINOPISTEALUEET

Yhdistyksen toiminta käsittää neljä painopistealuetta:
1. Sopimustoiminta 2. Työnantaja-asiat 3. Liitto- ja yhdistystoiminta 4. Jäsenpalvelut

1. SOPIMUSTOIMINTA

Virkaehtosopimukset
Keväällä 2010 neuvoteltu valtion yleinen virkaehtosopimus on voimassa 1.3.2010 – 29.2.2012. Palkankorotusten osalta on sovittu vain vuoden 2010 osalta. Vuoden 2011 palkankorotuksista neuvottelut käynnistyvät tammikuussa. Samaan aikaan neuvotellaan 1,47 % kehittämiserän kohdentamisesta. Kihlakunnanulosottomiesten uusi palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2008 alusta. Uusi palkkausjärjestelmä ei ole ollut toimiva erikoisperinnän osalta. Vuoden 2011 aikana yhdistyksen tehtävänä on uudistaa erikoisperinnän palkkausjärjestelmä ja tarpeellisin osin kehittää muutenkin kihlakunnanulosottomiesten palkkausjärjestelmää. Lisäksi yhdistys valvoo sopimusten oikeaa soveltamista ja palkkausjärjestelmän oikeudenmukaista toteuttamista.

Työyhteisössä vaikuttaminen
Yhdistyksellä on koulutettu ja asiantunteva luottamusmiesorganisaatio. Valtakunnantason toimintaa hoitavan pääluottamusmiehen lisäksi yhdistyksellä on kahdeksan alueellista luottamusmiestä, jotka huolehtivat jäsenten edunvalvonnasta paikallistasolla. Luottamusmiesten toimikausi on kaksivuotinen (2010 - 2011).

Yhdistyksen tehtävänä on valvoa, että vuoden 2008 alusta toteutuneen organisaatiomuutoksen johdosta nykyisissä ulosottopiireissä yhteistoiminta- ja työsuojelutehtävät ovat asianmukaisesti järjestetty. Edustajiensa kautta yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työssä jaksamiseensa ja työhyvinvointiin. Liitto järjestää luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja yt-komitean jäsenille työnantajan tukemaa koulutusta, joka valmentaa näissä tehtävissä toimimiseen. Yhdistys tukee jäsentensä kouluttautumista.

2. TYÖNANTAJA-ASIAT

Vuoden 2008 alusta astui voimaan uusi ulosottokaari ja samalla toteutui myös ulosoton organisaatiomuutos. Virastojen lukumäärä supistui 22 ulosottovirastoon. Vuoden 2010 alusta aloitti uutena ulosoton hallintovirastona valtakunnanvoudinvirasto. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan siihen, että hallintoviraston yhteyteen perustetaan yhteistoimintaelin, joka käsittelee koko ulosottolaitosta koskevia yhteistoiminta-asioita.

Valtakunnanvoudinvirastossa on vireillä kaksi yhdistyksen kannalta erityisen merkittävää hanketta. Toinen on ulosoton toimipaikkaverkoston tarkasteluhanke ja toinen erikoisperinnän laajentamishanke. Molempien hankkeiden osalta yhdistys tulee tiiviisti seuraamaan niiden etenemistä ja pyrkii vaikuttamaan lopputulokseen siten, että se olisi jäsenten edun mukainen. Yhdistys seuraa aktiivisesti myös muiden uusien hankkeiden etenemistä ja on mukana kehittämistyössä.

3. LIITTO- / JÄRJESTÖTOIMINTA

Yhdistys on jäsenenä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:ssä. Valtion hallinnonalojen edunvalvonta toteutetaan liitossa omana toimintanaan. Yhdistyksen puheenjohtaja on liittohallituksen jäsen ja hänen tehtävänään on vaikuttaa liitossa siten, että valtiosektorin ja yhdistyksen jäsenistön edut tulevat huomioon otetuksi. Yhdistys tekee liitolle aloitteita ja esityksiä edunvalvontaa ja järjestötoimintaa koskevissa asioissa.

JHL:n toiminta on järjestetty alueellisesti ja liitolla on 14 aluetoimistoa ympäri maata. Yhdistyksen jäsenet voivat käyttää toimistojen palveluita hyväkseen ja osallistua niiden järjestämiin tapahtumiin. Vuoden 2011 aikana yhdistys tulee lisäämään tiedottamista alueellisista palveluista ja edistämään palvelujen saatavuutta.

Vuoden 2011 aikana yhdistys tulee selvittämään jäsenistön edunvalvonnan kehittämistarpeita. Tavoitteena on entistä yhtenäisempi ja kattavampi kihlakunnanulosottomiesten edunvalvonta. Tarkasteluun otetaan rakenteelliset ja toiminnalliset vaihtoehdot, jotka parantavat edunvalvonta- edellytyksiä ja vahvistavat järjestöllistä asemaa tulevaisuudessa. Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry ja Kihlakunnanulosottomiehet ry ovat neuvotelleet yhdistymisestä ja molemmissa yhdistyksissä hanke on saanut laajaa kannatusta. Yhdistymisen osalta päätökset pyritään tekemään vuoden 2011 aikana.

Kokoustoiminta
Yhdistyksen sääntömääräisiä jäsenkokouksia on kaksi; syyskokous ja kevätkokous. Syyskokouksen yhteydessä järjestetään oikeusministeriön ja yhdistyksen toimesta kihlakunnanulosottomiehille opintopäivä. Opintopäivä on suunnattu koko ammattikunnalle. Kevätkokous järjestetään 20.3.2011 Tampereella ja syyskokous 27.11.2011 Helsingissä.

Aluekokouksia tullaan järjestämään syksyllä luottamusmiesalueittain eri paikkakunnilla. Kokouksissa tiedotetaan ja keskustellaan edunvalvonnan ajankohtaisista asioista ja tehdään esityksiä vuosikokoukselle.

Tiedotus ja viestintä
Viestintään yhdistys käyttää sähköpostia, omia kotisivuja ja Karhuset -lehteä. Jäsentiedotteita lähetetään jäsenille sähköpostitse. Yhdistyksen kotisivuilla tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja kerrotaan ajankohtaisista asioista. Karhuset-lehti ilmestyy vähintään kaksi kertaa vuodessa ja postitetaan jäsenille kotiosoitteeseen. Yhdistys on uusinut kotisivunsa ja niiden kehittämistä jatketaan vuoden 2011 aikana.

4. JÄSENPALVELUT

Yhdistyksen jäsenhankinnassa keskitytään uusiin ja järjestäytymättömiin työntekijöihin. Myös täytäntöönpanotehtävissä työskentelevät ylitarkastajat kuuluvat ammattikunnan tarkentavan virkaehtosopimuksen piiriin ja heidät voidaan ottaa yhdistyksen jäseniksi. Yhdistys järjestää jäsenhankintatilaisuuden ulosottokurssin yhteydessä.

Liitto ja yhdistys tarjoavat jäsenille monipuolisia jäsenpalveluja. Hyvää jäsenhuoltoa on erityisesti luottamusmiehen tiedottamistoiminta, neuvonta, työpaikkakäynnit, paikallinen edunvalvonta sekä jäsenistön huomioiminen. Vahva luottamusmiesten osaaminen on koko jäsenistön käytössä.

Liitolla on laaja valikoima ammattiyhdistystiedon kursseja sekä virkistys- ja harrastuskursseja. Yhdistys tukee taloudellisesti jäsenten osallistumista ay-koulutukseen. Yhdistys pyrkii jatkamaan Mäntyharjun mökin vuokraamista edelleen jäsenille. SAL-lomat, kuntoremontit ja liiton mökit ovat myös jäsenistön käytettävissä. Lomakohteista saa tietoa yhdistyksen ja liiton verkkosivuilta.

TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN

Toimintavastuu edunvalvonnan ja järjestötoiminnan osalta on kaudelle 2010 - 2011 valitulla hallituksella ja yhdistyksen puheenjohtajalla. Hallituksen sisäisen työnjaon mukaan tiedottamisvastuu on puheenjohtajalla ja tiedotussihteerillä, Taloutta hoitaa taloudenhoitaja ja koulutusasiat hoitaa opintosihteeri. Hallitus muodostaa tarvittaessa työryhmiä yksittäisten asiakokonaisuuksien valmistelua varten. Luottamusmiesten vastuulla on paikallistason edunvalvonnan lisäksi jäsenhankinta ja jäsenhuolto.

19.11.2010

Suy Hallitus