Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat


Edelliset vuodet:

  Toimintasuunnitelma 2014
 

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry85. toimintavuosi
Finlands Häradsutmätningsmän rf

YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on koota kihlakunnanulosottomiehen virassa työskentelevät yhdistyksen jäseniksi ja harjoittaa jäsenistönsä edunvalvontaa kaikilla oikeusministeriön hallinnonalan organisaatiotasoilla. Yhdistys toimii jäsentensä palvelussuhteen ehtojen ja työolosuhteiden parantamiseksi. Myös ammatillisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia etuja ja oikeuksia edistetään. Yhdistys on valtakunnallinen ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n jäsen.

YHDISTYKSEN ARVOT

Yhdistys on ammattikuntaa yhdistävä valtakunnallinen edunvalvoja. Arvostettuna ja osaavana edunvalvojana yhdistys toimii määrätietoisesti, yhdessä asetettujen, tavoitteiden saavuttamiseksi. Sekä jäsenistön että neuvottelukumppanien luottamus on tärkeä, yhdistyksen perusarvoja ovat luotettavuus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus. Yhdistys harjoittaa aktiivista ja avointa yhteistyötä muiden hallinnonalan ammattijärjestöjen kanssa.

PAINOPISTEALUEET

Yhdistyksen toiminta käsittää neljä painopistealuetta:
1. Sopimustoiminta 2. Työnantaja-asiat 3. Liitto- ja yhdistystoiminta 4. Jäsenpalvelut

1. SOPIMUSTOIMINTA

Virkaehtosopimukset
Syksyllä 2011 työmarkkinakeskusjärjestöt saavuttivat neuvottelutuloksen ns. "raamisopimuksesta". Valtion osalta virkaehdoista saavutettiin neuvottelutulos 22.11.2011 ja uusi valtion virkaehtosopimus on voimassa 1.3.2012 - 31.03.2014 ja on kustannus- vaikutukseltaan 4,46 %

Syksyllä 2014 työmarkkinakeskusjärjestöt saavuttivat neuvottelutuloksen ”työllisyys- ja kasvu- sopimuksesta”. Valtion virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi on 01.04.2014-31-01.2017. Palkankorotukset ovat 01.08.2014 yleiskorotus 20 euroa ja 01.08.2015 yleiskorotus 0,3 %.

Vuoden 2014 aikana yhdistyksen tehtävänä on seurata palkkausjärjestelmän toimivuutta ja tarpeellisin osin pyrkiä kehittämään palkkausjärjestelmän kannustavuutta. Lisäksi yhdistys valvoo sopimusten oikeaa soveltamista ja palkkausjärjestelmän oikeudenmukaista toteuttamista.

Työyhteisössä vaikuttaminen
Yhdistyksellä on koulutettu ja asiantunteva luottamusmiesorganisaatio. Valtakunnantason toimintaa hoitavan pääluottamusmiehen lisäksi yhdistyksellä on kahdeksan alueellista luottamusmiestä, jotka huolehtivat jäsenten edunvalvonnasta paikallistasolla. Luottamusmiesten toimikausi on kaksivuotinen (2014 - 2015).

Yhdistyksen tehtävänä on valvoa, että yhteistoiminta- ja työsuojelutehtävät ovat asianmukaisesti järjestetty ulosottopiireissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan siihen, että ulosottolaitokselle perustetaan työsuojelu- ja työhyvinvointitoimikunta.

Henkilöstöedustajien kautta yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työssä jaksamiseensa ja työhyvinvointiin. Liitto järjestää luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja yt-edustajille työnantajan tukemaa koulutusta, joka valmentaa näissä tehtävissä toimimiseen. Yhdistys tukee jäsentensä kouluttautumista.

2. TYÖNANTAJA-ASIAT

Yhdistyksen edustaja on hallintoviraston yhteyteen perustetussa Yhteis- työtoimikunnassa ja hänen kauttaan kihlakunnanulosotto miehet pääsevät vaikuttamaan koko ulosottolaitosta koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Yhdistys käynnistää säännöllisen yhteydenpidon järjestöpalaverien muodossa muiden ulosoton henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Ulosoton toimipaikkauudistus on edennyt käynnissä on toimeenpanovaihe. Yhdistys seuraa aktiivisesti hankkeen etenemistä ja pyrkii vaikuttamaan siten, että jäsenten edut tulee huomioiduksi.

Valtakunnanvoudinvirasto on käynnistänyt vuoden 2013 alussa ulosoton rakenneuudistuksen, missä tarkastellaan ulosoton tehtäviä, työmenetelmiä, virkarakennetta ja niiden vaikutusta palkkaukseen. Yhdistys seuraa aktiivisesti hankkeen etenemistä ja vaikuttaa siihen, että kihlakunnanulosottomiesten asiantuntemus ja mielipiteet huomioidaan. Yhdistys tulee järjestämään hankkeeseen liittyen tulevaisuusseminaarin sen selvittämiseksi, millaisia muutoksia ulosoton toimintaympäristössä on odotettavissa.

3. LIITTO- / JÄRJESTÖTOIMINTA

Yhdistys on jäsenenä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:ssä. Yhdistyksen puheenjohtaja on liittohallituksen jäsen ja hänen tehtävänään on vaikuttaa liitossa siten, että valtion sopimusalan ja yhdistyksen jäsenistön edut tulevat huomioon otetuksi liiton toiminnassa. Yhdistys tekee liitolle aloitteita ja esityksiä edunvalvontaa ja järjestötoimintaa koskevissa asioissa.

JHL:n toiminta on järjestetty alueellisesti ja liitolla on 11 aluetoimistoa ympäri maata. Yhdistyksen jäsenet voivat käyttää toimistojen palveluita hyväkseen ja osallistua niiden järjestämiin tapahtumiin. Vuoden 2014 aikana yhdistys tulee lisäämään tiedottamista alueellisista palveluista ja edistämään palvelujen saatavuutta.

Yhdistys tekee työtä sen eteen, että kihlakunnanulosottomiehet ovat tulevaisuudessa yhdessä järjestössä. Yhdistys pyrkii yhdistämään ammattikuntaa virastokäynneillä ja järjestämällä vierailujen yhteydessä infotilaisuuksia kihlakunnanulosottomiehille. Tavoitteena on järjestää vuonna 2014 koko ammattikunnalle yhteinen neuvottelupäivä.

Kokoustoiminta
Yhdistyksen sääntömääräisiä jäsenkokouksia on kaksi; syyskokous ja kevätkokous. Syyskokouksen yhteydessä järjestetään oikeusministeriön ja yhdistyksen toimesta kihlakunnanulosottomiesten opintopäivä. Opintopäivä on suunnattu koko ammattikunnalle. Kevätkokous järjestetään 12.4.2014 Helsingissä (ajankohta saattaa vielä muuttua) ja siinä yhteydessä jäsenmatka, syyskokous pidetään 22.-23.11.2014 Kuopio.

Aluekokouksia järjestetään syksyllä luottamusmiesalueittain eri paikkakunnilla. Kokouksissa tiedotetaan ja keskustellaan edunvalvonnan ajankohtaisista asioista ja tehdään esityksiä vuosikokoukselle.

Tiedotus ja viestintä
Yhdistys käyttää viestintään sähköpostia, omia kotisivuja, lehteä ja sosiaalista mediaa. Jäsentiedotteita lähetetään jäsenille sähköpostitse. Yhdistyksen kotisivuilla tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja kerrotaan ajankohtaisista asioista. Karhuset-lehti uudistuu ja muuttuu sähköiseksi. Yhdistys on uusinut kotisivunsa ja niiden kehittämistä jatketaan vuoden 2014 aikana.

4. JÄSENPALVELUT

Yhdistyksen jäsenhankinnassa keskitytään uusiin ja järjestäytymättömiin työntekijöihin. Myös täytäntöönpanotehtävissä työskentelevät ylitarkastajat kuuluvat ammattikunnan tarkentavan virkaehtosopimuksen piiriin ja heidät voidaan ottaa yhdistyksen jäseniksi. Yhdistys järjestää jäsenhankintatilaisuuksia ja palkitsee jäsenhankinnassa onnistuneita.

Liitto ja yhdistys tarjoavat jäsenille monipuolisia jäsenpalveluja. Hyvää jäsenhuoltoa on erityisesti luottamusmiehen tiedottamistoiminta, neuvonta, työpaikkakäynnit, paikallinen edunvalvonta sekä jäsenistön huomioiminen. Vahva luottamusmiesten osaaminen on koko jäsenistön käytössä.

Liitolla on laaja valikoima ammattiyhdistystiedon kursseja sekä virkistys- ja harrastekursseja alueilla ja JHL-opistolla Helsingissä. Yhdistys tukee taloudellisesti jäsenten osallistumista ay- koulutukseen. SAL-lomat, kuntoremontit ja liiton lomakohteet ovat jäsenistön käytettävissä. Lomakohteista saa tietoa yhdistyksen ja liiton verkkosivuilta.

TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN

Toimintavastuu edunvalvonnan ja järjestötoiminnan osalta on kaudelle 2014 - 2015 valitulla hallituksella ja yhdistyksen puheenjohtajalla. Hallituksen sisäisen työnjaon mukaan tiedottamisvastuu on puheenjohtajalla ja tiedotussihteerillä. Taloutta hoitaa taloudenhoitaja ja koulutusasiat hoitaa opintosihteeri. Hallitus muodostaa tarvittaessa työryhmiä yksittäisten asiakokonaisuuksien valmistelua varten. Luottamusmiesten vastuulla on paikallistason edunvalvonnan lisäksi jäsenhankinta ja jäsenhuolto.

22.11.2013

SUY Hallitus