Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat


Edelliset vuodet:

  Toimintasuunnitelma 2016
 

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry87. toimintavuosi
Finlands Häradsutmätningsmän rf

YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on koota kihlakunnanulosottomiehen virassa työskentelevät yhdistyksen jäseniksi ja harjoittaa jäsenistönsä edunvalvontaa oikeusministeriön hallinnonalalla paikallisesti ja valtakunnallisesti. Yhdistys toimii jäsentensä palvelussuhteen ehtojen ja työolosuhteiden parantamiseksi. Myös ammatillisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia etuja ja oikeuksia pyritään edistämään. Yhdistys on valtakunnallinen ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n jäsen.

YHDISTYKSEN ARVOT

Yhdistys on ammattikuntaa yhdistävä valtakunnallinen edunvalvoja. Arvostettuna ja osaavana edunvalvojana yhdistys toimii määrätietoisesti, yhdessä asetettujen, tavoitteiden saavuttamiseksi. Sekä jäsenistön että neuvottelukumppanien luottamus on tärkeä, yhdistyksen perusarvoja ovat luotettavuus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus. Yhdistys harjoittaa aktiivista ja avointa yhteistyötä muiden hallinnonalan ammattijärjestöjen kanssa.

PAINOPISTEALUEET

Yhdistyksen toiminta käsittää neljä painopistealuetta:
1. Sopimustoiminta 2. Työnantaja-asiat 3. Liitto- ja järjestötoiminta 4. Jäsenpalvelut

1. SOPIMUSTOIMINTA

Virkaehtosopimukset

Syksyllä 2014 työmarkkinakeskusjärjestöt saavuttivat neuvottelutuloksen "työllisyys- ja kasvu- sopimuksesta". Valtion virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi on 01.04.2014-31.01.2017. Palkankorotukset ovat 01.08.2014 yleiskorotus 20 euroa ja 01.08.2015 yleiskorotus 0,4 %. Pääsopijajärjestöt ja valtion työmarkkinalaitos saavuttivat neuvottelutuloksen vuoden 2016 palkankorotuksista 29.6.2015. Palkkoja korotetaan 1.2.2016 0,43 %.

Vuoden 2016 aikana yhdistyksen tehtävänä on seurata palkkausjärjestelmän toimivuutta. Lisäksi yhdistys valvoo sopimusten oikeaa soveltamista ja palkkausjärjestelmän oikeudenmukaista toteuttamista. Rakenneuudistus sattaa merkitä kihlakunnanulosottomiesten tehtävien muuttumista, jolloin yhdistys on valmiudessa neuvottelemaan uusia tehtäviä vastavat muutokset virkaehtosopimukseen. Tavoitteena on kuitenkin säilyttää nykyisen sopimuksen taso ja palkkauksen kannustavuus myös tulevaisuudeessa.

Työyhteisössä vaikuttaminen

Yhdistyksellä on koulutettu ja asiantunteva luottamusmiesorganisaatio. Valtakunnantason toimintaa hoitavan pääluottamusmiehen lisäksi yhdistyksellä on kahdeksan alueellista luottamusmiestä, jotka huolehtivat jäsenten edunvalvonnasta paikallistasolla. Luottamusmiesten toimikausi on kaksivuotinen (2016 - 2017).

Yhdistyksen tehtävänä on valvoa, että yhteistoiminta- ja työsuojelutehtävät ovat asian- mukaisesti järjestetty ulosottovirastoissa. Yhdistyksellä on tätä varten oma työsuojeluasiamies.

Henkilöstöedustajien kautta yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työssä jaksamiseensa ja työhyvinvointiin. Liitto järjestää luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja yt-edustajille työnantajan tukemaa koulutusta, joka valmentaa näissä tehtävissä toimimiseen. Yhdistys tukee jäsentensä kouluttautumista.

2. TYÖNANTAJA-ASIAT

Yhdistyksen edustaja on valtakunnanvoudinviraston perustamassa yhteistyötoimikunnassa ja hänen kauttaan kihlakunnanulosottomiehet pääsevät vaikuttamaan koko ulosottolaitosta koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Yhdistys pitää yllä säännöllistä yhteydenpitoa järjestöpalaverien muodossa muiden ulosoton henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Valtakunnanvoudinvirasto on käynnistänyt vuoden 2013 alussa ulosoton rakenneuudistuksen valmistelun, missä tarkastellaan ulosoton tehtäviä, työmenetelmiä, virkarakennetta ja niiden vaikutusta palkkaukseen. Oikeusministeri on linjannut, syksyn 2015 aikana että rakenneuudistuksessa edetään vuoden 2014 lopussa valmistuneen toteuttamissuunnitelman pohjalta.

Yhdistys seuraa aktiivisesti rakenneuudistuksen etenemistä ja vaikuttaa siihen, että kihlakunnanulosottomiesten asiantuntemus ja mielipiteet otetaan huomioon. Yhdistyksen tärkeimpänä tavoitteena on työpaikkojen ja ansiotason turvaaminen.

3. LIITTO- / JÄRJESTÖTOIMINTA

Yhdistys on jäsenenä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:ssä. Yhdistyksen puheenjohtaja on liittohallituksen jäsen ja hänen tehtävänään on vaikuttaa liitossa siten, että valtion sopimusalan ja yhdistyksen jäsenistön edut tulevat huomioon otetuksi liiton toiminnassa. Yhdistys tekee liitolle aloitteita ja esityksiä edunvalvontaa ja järjestötoimintaa koskevissa asioissa.

JHL:n toiminta on järjestetty alueellisesti ja liitolla on 11 aluetoimistoa ympäri maata. Yhdistyksen jäsenet voivat käyttää toimistojen palveluita hyväkseen ja osallistua niiden järjestämiin tapahtumiin. Vuoden 2015 aikana yhdistys tulee lisäämään tiedottamista alueellisista palveluista ja edistämään palvelujen saatavuutta. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan siihen, että valtakunnallisen yhdistyksen erityisasema ja toiminnalliset haasteet huomioidaan liitossa.

Yhdistys tekee työtä sen eteen, että kihlakunnanulosottomiehet ovat tulevaisuudessa yhdessä järjestössä. Yhdistys pyrkii yhdistämään ammattikuntaa virastokäynneillä ja järjestämällä vierailujen yhteydessä infotilaisuuksia kihlakunnanulosottomiehille. Tavoitteena on myös järjestää vuonna 2016 koko ammattikunnalle yhteinen neuvottelupäivä.

Kokoustoiminta
Yhdistyksen sääntömääräisiä jäsenkokouksia on kaksi; syyskokous ja kevätkokous. Syyskokouksen yhteydessä järjestetään valtakunnanvoudinviraston ja yhdistyksen toimesta kihlakunnanulosottomiesten opintopäivä. Opintopäivä on suunnattu koko ammattikunnalle. Kevätkokous järjestetään 2016 Helsingissä ja syyskokous 20.11.2016 Seinäjoella. Aluekokouksia järjestetään syksyllä luottamusmiesalueittain eri paikkakunnilla. Kokouksissa tiedotetaan ja keskustellaan edunvalvonnan ajankohtaisista asioista ja tehdään esityksiä vuosikokoukselle.

Tiedotus ja viestintä
Yhdistys käyttää viestintään sähköpostia, omia kotisivuja, ja sosiaalista mediaa. Jäsentiedotteita lähetetään jäsenille sähköpostitse. Yhdistyksen kotisivuilla tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja kerrotaan ajankohtaisista asioista.

4. JÄSENPALVELUT

Yhdistys tekee aktiivista jäsenhankintatyötä. Myös täytäntöönpanotehtävissä työskentelevät ylitarkastajat kuuluvat ammattikunnan tarkentavan virkaehtosopimuksen piiriin ja heidät voidaan ottaa yhdistyksen jäseniksi. Yhdistys järjestää jäsenhankintatilaisuuksia ja palkitsee jäsenhankinnassa onnistuneita.

Liitto ja yhdistys tarjoavat jäsenille monipuolisia jäsenpalveluja. Hyvää jäsenhuoltoa on erityisesti luottamusmiehen tiedottamistoiminta, neuvonta, työpaikkakäynnit, paikallinen edunvalvonta sekä jäsenistön huomioiminen. Vahva luottamusmiesten osaaminen on koko jäsenistön käytössä.

Koulutus
Liitolla on laaja valikoima ammattiyhdistystiedon kursseja sekä virkistys- ja harrastekursseja eri alueilla ja JHL-opistolla Helsingissä. Vuoden 2016 aikana on tavoitteena edistää yhdistysaktiivien kouluttautumista. Yhdistys tukee taloudellisesti jäsenten osallistumista ay- koulutukseen. SAL-lomat, kuntoremontit ja liiton lomakohteet ovat jäsenistön käytettävissä. Lomakohteista saa tietoa yhdistyksen ja liiton verkkosivuilta.

TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN

Toimintavastuu edunvalvonnan ja järjestötoiminnan osalta on kaudelle 2016 - 2017 valitulla hallituksella ja yhdistyksen puheenjohtajalla. Hallituksen sisäisen työnjaon mukaan tiedottamisvastuu on puheenjohtajalla ja tiedotussihteerillä. Taloutta hoitaa taloudenhoitaja ja koulutusasiat hoitaa opintosihteeri. Jäsenasiainhoitaja kehittää jäsenpalveluita. Hallitus muodostaa tarvittaessa työryhmiä yksittäisten asiakokonaisuuksien valmistelua varten. Luottamusmiesten vastuulla on paikallistason edunvalvonnan lisäksi jäsenhankinta ja jäsenhuolto.

20.11.2015

SUY Hallitus


TAPAHTUMAKALENTERI

Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu

Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joukukuu


Hallitus
Luottamusmieskoulutus
Hallitus ja kevätkokous
Ammatilliset opintopäivät

Hallitus

Hallitus ja syyskokous