Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Jäsentiedotteet 2015


Palaa arkistoon  
  Suy jäsentiedote 12/2015

02.12.2015  
  1. Syyskokouksen kannanotto

Rakenneuudistus toteutettava kestävällä tavalla

SUY tyrmää yksipuoliset suunnitelmat palkkojen alentamisesta ja muista työehtojen heikennyksistä. Heikennysesitykset haittaavat tällä hetkellä rakenneuudistuksen valmistelua. Henkilöstö ei halua olla mukana muutoksessa, joka heikentää heidän omaa asemaa. Luottamus ulosottolaitoksen henkilöstöpolitiikkaan on saanut kolauksen, eikä rakenneuudistus onnistu, jos henkilöstö on mukana valmistelussa vastentahtoisesti.

Lue lisää ...   Syyskokouksen päätöslausuma


2. Opintopäivän esitysten yhteenveto

Kihlakunnanulosottomiesten opintopäivällä pidettiin monta mielenkiintoista esitystä. Kansanedustaja, suuren valiokunnan puheenjohtaja, Anne-Mari Virolainen korosti ulosoton yhteiskunnallista merkitystä. Lindorffin johtaja Petri Koivunen kertoi, kuinka perintäkirjeet ovat saaneet väistyä henkilökohtaisen kontaktoinnin tieltä. Helsingin johtava kihlakunnanvouti katsoi, että toiminta on kääntymässä valtion kannalta tappioksi, jollei rakenneuudistusta saada oikeille raiteille.

Lue lisää ...   Opintopäivän yhteenveto

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys


 
*   *   *   *   *   *        


  Suy jäsentiedote 11/2015

25.11.2015  
  Täytäntöönpanotehtävät myös tulevaisuudessa ulosottomiehillä

Kihlakunnanulosottomiesten opintopäivä pidettiin viime lauantaina Turussa. Valtakunnanvouti Juhani Toukola selvensi esityksessään ulosottomiesten asemaa rakenneuudistuksessa. Toukolan esityksen mukaan täytäntöönpanotehtävät on tarkoitus jakaa rutiiniperintää ja laajatutkintaiseen perintään. Tehtävät säilyisivät jakamisen jälkeenkin nykyisillä kihlakunnanulosottomiehillä, mutta edessä on suuri palkkaukseen liittyvä haaste. Ohessa lyhennelmä Toukolan esityksestä.

  Lyhennelmä Toukolan esityksestä.

Tiedotamme lisää opintopäivän aiheista ja kokouksen päätöksistä lähiaikoina.

Suy


 
*   *   *   *   *   *        


  Jäsentiedote JHL:n jäsenille oikeusministeriön hallinnonalalla.

28.10.2015  
  Tiedotteessa kerrotaan

1. Työmarkkinaneuvotteluista
2. Keskusjärjestöhankkeesta
3. Pääluottamusmiehen ja luottamusmiesten valitsemisesta
4. Oikeushallinnon ajankohtaispäivät 12.-13.3.2016

  Jäsentiedote JHL:n jäsenille. 
*   *   *   *   *   *        


  Suy jäsentiedote 10/2015

15.10.2015  
  Ulosottolaitoksen talouden sopeuttaminen, erikoisperinnän resurssien vähentäminen ja määräaikaisten asema.

Valtakunnanvoudin virasto on ilmoittanut vuoden 2016 sopeuttamistarpeeksi 30-35 henkilötyövuotta. Viraston mukaan tämä on tarkoitus toteuttaa luonnollisen poistuman avulla ja vähentämällä erikoisperinnän resursseja noin 10 henkilötyövuodella. Lopullinen sopeutustarve selviää loppusyksyn aikana.

Nykyisen erikoisperintähenkilöstön määräykset päättyvät 31.12.2015. Ulosottovirastot ovat tällä viikolla saaneet valtakunnanvoudinvirastolta pyynnön selvittää nykyisen erikoisperintähenkilöstön halukkuutta jatkaa tehtävissä vuoden 2018 loppuun. Kyseessä on erikoisperinnän sisäinen ilmoittautumismenettely kolmen vuoden jatkokaudelle. Jos kaikkia erikoisperintätehtäviä ei saada täytettyä erikoisperinnän sisäisellä haulla, jäljelle jäävät paikat voidaan täyttää laajemmalla haulla kyseisellä erikoisperintäalueella.

Erikoisperintäalueiden keskuspaikkoina toimivien virastoja on pyydetty ilmoittamaan valtakunnan- voudinvirastolle 30.10.2015 mennessä tiedot suostumuksensa antaneista virkamiehistä ja esityksensä säästöjen kohdentamisesta.

Yhdistyksen saaman tiedon mukaan erikoisperintävoutien ja valtakunnanvoudinviraston yhteisessä tapaamisessa olisi päädytty esittämään koko maan osalta kahdeksan henkilötyövuoden vähennystä, mikä jakaantuisi siten, että Etelä-Suomen alueelta 3 ja muilta alueilta 1 henkilö joka alueelta. Valtakunnanvoudinviraston näkemyksen mukaan alueiden minimivahvuuden tulisi kuitenkin olla vouti ja 4 kihlakunnanulosottomiestä.

Tilanne on hankala, koska lopullista vähennystarvetta ei ole tiedossa. Resurssien vähentämisellä on joka tapauksessa henkilöstövaikutuksia ja toiminnallisia vaikutuksia, jotka tulisi käsitellä virastojen yt-elimissä. Lisäksi yhteistoimintaneuvottelu tulee käydä niiden virkamiesten kanssa, joiden määräystä ei jatketa suostumuksen antamisesta huolimatta. Mahdollinen muutostilanne kihlakunnanulosottomiehen siirtyessä erikoisperinnästä rooteliperintään vaikuttaa mm. palkkausperusteisiin, mikä on huomioitu nykyisessä virkaehtosopimuksessa.

Ura-hankkeen johdosta määräaikaisina olevien virkamiesten osalta valtakunnanvoudinvirasto on, mm. yhdistyksen ajamana, päätynyt pidentämään määräaikaisuudet vuoden 2018 loppuun, jolloin hankkeen on tarkoitus valmistua. Virastoille on annettu lupa jatkomääräysten antamiseen kihlakunnanulosottomiesten ja toimistohenkilöstön osalta.

Yhdistys pyrkii selvittämään sopeuttamistoimien vaikutukset niin rooteliperinnässä kuin erikoisperinnässä työskentelevien osalta ja valvoo jäsenistön etuja. Jäsenillä on mahdollisuus saada myös apua omalta luottamusmieheltään.

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22845

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys 
*   *   *   *   *   *        


  Suy jäsentiedote 9/2015

.09.2015  
  1. Palkansaajien mielenosoitus perjantaina 18.9.2015

Palkansaajakeskusjärjestöt järjestävät perjantaina 18.9. klo 11-13 mielenilmauksen Helsingissä rautatientorilla. Tapahtumalla vastustetaan maan hallituksen yksipuolisia esityksiä heikentää työehtoja ja puuttumista sopimusvapauteen. JHL kannustaa jäseniään osallistumaan mielenilmaukseen. Valtion työmarkkinalaitos on todennut virkamiesten töistä poissaolon olevan laiton työtaistelutoimenpide, joten virkamiesten osallistuminen on ohjeistettu tapahtumaan vapaa-ajalla (lomalla, saldovapaalla, muulla vapaapäivällä tai ruokatunnilla).

2. Aluekokoukset ja luottamusmiesten valinta

Luottamusmiesten toimikausi päättyy vuoden lopussa ja yhdistyksen hallitus on käynnistänyt valmistelut uusien luottamusmiesten valitsemiseksi. Hallitus on nimennyt vaalitoimikunnan, joka huolehtii siitä, että valinnat suoritetaan syksyn aikana aluekokouksissa. Aluekokouksesta ja luottamusmiesvaalista tiedotetaan jokaiselle jäsenelle sähköpostilla vähintään viikkoa ennen kokousta. Tiedotteessa kerrotaan tarkemmin ehdokasasettelusta ja luottamusmiehen valinnasta. Kihlakunnanulosottomiehillä on 8 alueellista luottamusmiestä ja lisäksi varaluottamusmiehet.

3. URA - virastokierros

Oikeusministeri on linjannut elokuussa URA-hankkeen etenemistä. VVV täydentää parhaillaan hankeorganisaatiota ja kehittelee uusia pilotteja. Haluatko tietää lisää ? Yhdistyksen edustaja on valmis tulemaan virastoihin kertomaan, missä URA-hankkeen osalta tällä hetkellä mennään ja mitä hanke merkitsee kihlakunnanulosottomiehille. Jos haluatte, että tilaisuus järjestetään omalla työpaikallanne niin ottakaa yhteys luottamusmieheen tai puheenjohtajaan ajankohdan sopimiseksi.

Hyvää syksyn jatkoa

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22845

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys


 
*   *   *   *   *   *        


  Suy jäsentiedote 8/2015

11.08.2015  
  Oikeus-ja työministeri linjasi ulosoton rakenneuudistuksen jatkotyötä

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström on linjannut, että ulosoton rakenneuudistusta jatketaan Valtakunnanvoudinviraston laatiman toteuttamissuunnitelman mukaisesti valmistelemalla lainsäädäntöehdotus, joka mahdollistaa ulosottolaitoksen organisoinnin yhdeksi virastoksi.

Samalla valmistellaan säännökset täytäntöönpanotehtävien jakamiseksi uudella tavalla eri henkilöstöryhmille asian laadun ja vaativuuden mukaan (suppeatutkintainen perintä) sekä säännökset tähän liittyviksi virkarakenteen muutoksiksi. Ulosoton rakenneuudistuksen on määrä olla valmis vuoden 2018 loppuun mennessä.

Henkilöstöjärjestöt ovat asettaneet tavoitteeksi, että perintää ei jaeta eri henkilöstöryhmille suppeatutkintaiseen ja laajatutkintaiseen perintään. Järjestöt ovat toimittaneet ministerille vaihtoehtoisen suunnitelman, joka toisi tarvittavat säästöt ja säilyttäisi samalla nykyisen tuloksellisen, taloudellisen, palvelukykyisen ja hyvän oikeusturvan takaavan järjestelmän.

Oikeusministeriö on huomioinut järjestöjen näkemykset siltä osin, että se edellyttää valtakunnan- voudinvirastolta riittäviä selvityksiä siitä, mitä vaikutuksia perinnän uudelleen organisoinnilla olisi perintään ja henkilöstön asemaan.

Valtakunnanvoudinvirasto on yrittänyt käynnistää virastoissa ns.toimistoperintäpilotteja, mutta toistaiseksi kihlakunnanulosottomiehet eivät ole olleet kiinnostuneita, koska kokeilujen pelätään johtavan tulevaisuudessa työehtojen heikennyksiin.

SUY:n hallitus ja luottamusmiehet valmistelevat jatkotyötä tavoitteiden ja vaikuttamisen osalta. Hallitus kokoontuu seuraavan kerran syyskuun alkupuolella. Tulemme myös järjestämään syksyn aikana kihlakunnanulosottomiehille virastokohtaisia keskustelutilaisuuksia rakenneuudistuksesta.

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22845

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys


 
*   *   *   *   *   *        


  Suy jäsentiedote

23.07.2015  
  Hei !

Ohessa Vantaalla toteutetun perintäpilotin loppuraportti.
Raportista käy ilmi, miksi kokeilu päätettiin lopettaa.
Pilotissa ei löydetty perusteita täytäntöönpanon jakamiseen suppeatutkintaiseen ja laajatutkintaiseen.

  Pilotin lopetus 02.06.2015.

Lisätietoja Harri Lepolahti p. 029 56 22845

Hyvää viikonloppua


 
*   *   *   *   *   *        


  Suy jäsentiedote 7/2015

30.06.2015  
  Ministerin erityisavustajan tapaaminen
Ulosoton henkilöstöjärjestöjen puheenjohtajat kävivät eilen tapaamassa uuden oikeusministerin erityisavustajaa Leena Riekkolaa. Tapaaminen kesti puolitoistatuntia ja keskustelussa käytiin laajasti läpi ulosoton nykytilaa ja kehittämistä.

Luovutimme erityisavustajalle oheinen henkilöstöjärjestöjen näkemyksen ulosoton rakenneuudistushankkeen tavoitteista. Erityisavustaja lupasi esitellä asian ministerille ja palata tarvittaessa myöhemmin uudelleen asiaan.

Valtion palkkaratkaisu
Työllisyys- ja kasvusopimuksen pohjalta saavutettiin eilen neuvottelutulos valtion palkankorotuksista vuodelle 2016. Tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 1.2.2016 alkaen yleiskorotuksella 13 euroa, kuitenkin vähintään 0,43%. Henkilökohtainen palkanosa ja kokemusosa korottuvat tehtäväkohtaisen palkan perusteella. Euromääräisiä lisiä, joita on sovittu korotettavan yleiskorotuksella, korotetaan 0,43%
Takuupalkkaa korotetaan 0,43%
Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun palkkioita korotetaan 0,43%.

JHL:n hallitus kokoontuu huomenna päättämään neuvottelutuloksen hyväksymisestä.

  Ulosottolaitoksen talouden tasapainottaminen.

Hyvää keskikesän aikaa

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22845 
*   *   *   *   *   *        


  Suy jäsentiedote 6/2015

   
  JÄRJESTÖT AJAVAT RAKENNEUUDISTUSTA OIKEILLE URILLE

Eduskuntavaalien jälkeinen toukokuu ja kesäkuun alku ovat olleet kiireistä aikaa edunvalvonnan saralla. Ura- hankkeen toteuttamissuunnitelman vahvistamisen jälkeen Järjestöt ovat harjoittaneet vaikuttamista yhdessä ja erikseen. Tapaamisia on ollut kansanedustajien, kansliapäällikön ja VVV:n edustajien kanssa. Lisäksi asioita on puitu ulosottolaitoksen YT:ssä, pilotteihin liittyvässä keskustelutilaisuudessa sekä pääsopijajärjestöjen palaverissa. Rakenneuudistuksen isompiin muutoksiin tarvitaan vielä poliittinen linjaus, joten vaikuttamisen aika ei ole ohi.

SUY:n hallitus kokoontui Helsingissä ja kävi liiton lakimiehen kanssa läpi Ura-hankkeen virkamiesoikeudellisia kysymyksiä. Lisäksi linjattiin vaikuttamiskeinoja liiton yhteiskuntavaikuttamisesta vastaavan henkilön kanssa. Yhdistys päätti lähestyä rakenneuudistushankkeen osalta uutta oikeusministeriä Jari Lindströmiä mahdollisimman pian. Tapaaminen pyritään saamaan aikaiseksi vielä ennen lomia.

Pääsopijajärjestöjen kokoontumisessa sovimme, että oikeusministerin tapaamista pyydetään yhdessä kaikkien henkilöstöjärjestöjen toimesta. Tapaamisen aiheena on järjestöjen huoli ulosoton tulevaisuudesta, erityisesti täytäntöönpanon tuloksellisuudesta ja henkilöstön asemasta. VVV ei ole luopunut täytäntöönpanon eriyttämisestä, eikä ulosottomiesten palkanalennus tavoitteesta. Keskusteluun VVV:n taholta on nostettu myös virkojen kelpoisuusehdot ja nimikkeet. Mitään päätöksiä ei ole kuitenkaan näiden osalta tehty vaan kyse on alustavasta VVV:n pohdinnasta.

Viestimme ministerille tulee olemaan, että henkilöstö on valmis sitoutumaan henkilötyön vähennyksiin, tavoiteltuihin säästöihin ja saman tuloksen tekemiseen vähemmällä henkilöstöllä. Enempää henkilöstöltä tuskin voidaan odottaa. Järjestöt ovat esittäneet oman vaihtoehtonsa säästökeinoista. Henkilötyötä vähennetään jatkamalla toiminnan automatisointia ja lisäämällä sähköistä asiointia. Henkilöstövähennykset toteutetaan luonnollisen poistuman kautta. Ulosottovelkojilta perittäviä käsittelymaksuja voidaan korottaa. Organisaatiota voidaan uudistaa siirtymällä hallitusti yhden viraston malliin. Täytäntöönpanon prosesseja voidaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa lainsäädäntöä uudistamalla.

Juuri tulleen tiedon mukaan VVV on lähdössä kokeilemaan ns. "toimistoperintää" Satakunnan ulosottovirastossa. Asiaa on valmisteltu yksipuolisesti VVV:n taholta, eikä Vantaan kokeilun epäonnistumisesta tunnuta opitun mitään. Järjestöt ovat vaatineet avoimuutta ja yhteistoimintaa pilottien valmisteluun. VVV:n ja ulosottomiesten intressit ovat kuitenkin tällä hetkellä sen verran kaukana toisistaan, että yhteistä tahtotilaa perinnän uudelleen järjestelyyn ei ole näköpiirissä. VVV ajaa kokeiluilla ulosottomiesten palkkojen alentamista, mikä nakertaa ulosottomiesten luottamusta ja uskoa koko rakenneuudistuksen tulevaisuuteen.

Tästä huolimatta Oikein Hyvää kesäloman aikaa kaikille !

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 050-3667904 
*   *   *   *   *   *        


  Suy jäsentiedote 4/2015

27.03.2015  
  1. Henkilöstöjärjestöjen ja oikeusministeriön tapaaminen 24.3.2015

Ulosoton henkilöstöjärjestöt tapasivat oikeusministeriön edustajia 24.3 JHL-talolla. Tapaaminen järjestettiin SUY:n aloitteesta ja tavoitteena oli päästä keskustelemaan oikeusministeriön kanssa rakenneuudistuksen linjauksista ja vaihtoehdoista. Ministeriöstä tilaisuuteen osallistui Kari Liede, Antti Rein, Ahti Penttinen ja Satu- Maaria Natunen.

Tapaamisen paras anti oli siinä, että pääsimme kertomaan ministeriölle oman näkemyksemme URA-hankkeen valmistelusta ja jatkolinjauksista. Timo Heikkinen esitteli yhdessä järjestöjen kanssa valmistellun talouden sopeuttamissuunnitelman, joka tuo tarvittavat säästöt ja turvaa ulosoton tuloksellisuuden, mutta ei merkitse tehtäväsiirtoja ja palkan alennuksia. (Esitys on liitteenä.)

Kari Liede totesi, että URA-hankkeessa on kyse selvitystehtävästä, joka on annettu VVV:lle ja heidän mielestään VVV on vienyt hanketta hallitusti eteenpäin. Penttinen puolestaan kertoi, että neuvotteluissa valtion työmarkkinalaitoksen kanssa on päästy siihen vaiheeseen, että heillä on mahdollisuus esitellä palkkaukseen liittyviä kehittämistarpeita järjestöille lähiaikoina. Penttinen nosti esiin mahdollisuuden neljännestä virkaehtosopimuksesta, mikä kielii siitä, että mahdollisia uusia tehtäviä ei sijoitettaisi nykyisiin virkaehtosopimuksiin.

Koska tilaisuudessa ei ollut mukana oikeusministeriön virkamiesjohto olemme lähettäneet kansliapäällikölle pyynnön järjestää vielä kevään aikana uuden tapaamisen, missä paikalla ovat ministeriön johto, VVV:n johto ja henkilöstöjärjestöjen edustajat.

2. Yhdistyksen kevätkokouksen julkilausuma

SUY ja kolme muuta oikeushallinnon yhdistystä pitivät kevätkokouksensa samaan aikaan viime viikonloppuna JHL-talolla. Yhdistyksen laativat yhteisen kannanoton, jossa ilmaistaan oikeushallinnon virkamiesten huoli kansalaisten oikeusturvan tason säilymisestä jatkuvien määrärahaleikkausten ja organisaatiomuutosten johdosta. (Julkilausuma on liitteenä.)

3. Kihlakunnanulosottomiehet yhteen järjestöön

SUY on päättänyt esittää Kihlakunnanulosottomiehet ry:lle järjestöjen yhdistämistä. SUY on sitä mieltä, että ammattikunnan on kaikin tavoin vahvistettava painoarvoaan edessä olevien haasteiden johdosta. Voimien yhdistäminen tehostaisi ammatillista edunvalvontaa ja toisi rakenteellisia ja taloudellisia hyötyjä. SUY esittää Kihlakunnanulosottomiehet ry:lle selvitysmiehen asettamista valmistelemaan yhdistysmismahdolisuutta.

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22845

  Julkilausuma 2015         Sopeuttamisesitys 2015


 
*   *   *   *   *   *        


  Suy jäsentiedote 3/2015

19.03.2015  
  Ura-seminaari 24.3.2015

JHL järjestää 24.3.2015 Helsingissä kutsuseminaarin oikeusministeriölle ja ulosoton henkilöstöjärjestöille URA- hankkeen toimenpidesuunnitelmasta ja sen mahdollisista vaikutuksista henkilöstölle ja ulosoton tuloksellisuudelle.

Tilaisuuteen on kutsuttu oikeusministeriön ylin johto ja ulosoton asioita käsittelevä virkamieskunta, henkilöstöjärjestöjen puheenjohtajat sekä asiantuntijoina johtava kihlakunnanvouti Timo Heikkinen ja professori Tuula Linna.

Kevätkokous 21.3.2015

Yhdistyksen kevätkokous pidetään lauantaina 21.3.2015 Helsingissä JHL-opistolla osoitteessa Sörnäisten rantatie 23. Kokous alkaa klo 14:30 ja sitä ennen on klo 12:00 alkaen kahvitarjoilu ja liiton järjestämää ohjelmaa yhdessä muiden oikeushallinnon yhdistysten kanssa. Tervetuloa.

Valtakunnanvoudin tapaaminen 17.3.2015

Puheenjohtaja Harri Lepolahti kävi omasta aloitteestaan valtakunnanvoudinvirastossa tapaamassa valtakunnanvouti Juhani Toukolaa. Keskustelua käytiin epävirallisen tapaamisen merkeissä VVV.n tavoitteista ja oikeusministeriön linjauksista Ura-hankkeen osalta ja henkilöstön asemasta mahdollisessa muutostilanteessa.

Tapaamisen aiheina olivat epävarmuutta kentällä herättävät pilotti-hankkeet, toimistoperintä ja VVV:n näkemys palkkauksen kehittämistarpeista. Todettiin, että asioista on olemassa erilainen näkemys ja keskustelua on syytä jatkaa. Alustavasti sovittiin tilaisuudesta huhtikuun alkupuolelle, jolloin VVV kertoisi järjestöille tarkemmin tavoitteistaan ja ajatuksistaan liittyen ulosottomiesten tehtäviin, palkkaukseen ja virkaehtosopimukseen.

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22845


 
*   *   *   *   *   *        


  Suy jäsentiedote 2/2015

16.03.2015  
  KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN

Yhdistyksen kevätkokous pidetään lauantaina 21.3.2015 klo 14:30 Helsingissä JHL-opistolla, os. Sörnäisten rantatie 23. Kokouskutsu ja asialista ovat tämän viestin liitteenä.

Muut kokousasiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa ja toimitetaan myös pyynnöstä sähköpostilla.

Tervetuloa kevätkokoukseen

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys 
*   *   *   *   *   *        


  Suy jäsentiedote 1/2015

09.01.2015  
  Oikein Hyvää Uutta Vuotta kaikille yhdistyksen jäsenille.

Vuosi 2015 on käynnistynyt aktiivisen edunvalvonnan merkeissä.

Valtakunnanvoudinvirasto jatkaa ulosoton rakenneuudistuksen valmistelua ja on jättänyt oikeusministeriölle toteuttamissuunnitelman. Ministeriön on tarkoitus ottaa kantaa ja linjata jatkotyötä suunnitelman pohjalta.

Yhdistys esitti joulun alla ulosottolaitoksen yhteistyötoimikunnassa, että ns. toimistoperinnän suunnitelmista luovuttaisiin, mutta valtakunnanvoudinvirasto ei ollut tähän suostuvainen.

Johtoryhmän jäsenistä osa antoi toteuttamissuunnitelmaan yhteisen eriävän mielipiteen ja tämä lausunto on liitteenä. Lausunnossa tuodaan esiin mm., että tarvittavat ulosottolaitoksen säästöt on löydettävissä vaihtoehtoisilla keinoilla, eikä valtakunnanvoudinviraston esittämiä muutoksia ulosottomiesten tehtäviin tarvita.

Yhdistyksemme on antanut myös liiton ja toimistoyhdistyksen kanssa yhteisen lausunnon, jossa tarkastellaan rakenneuudistushanketta henkilöstön näkökulmasta. Lausunto on liitteenä.

Seuravaksi tulemme valmistelemaan lausunnon parlamentaariselle oikeudenhoidon työryhmälle, joka kerää parhaillaan tietoa oikeudenhoidon resurssitarpeesta tulevaisuudessa.

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys
Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22845


  JHL lausunto 30.12.2014.         Lausunto johtoryhmä.

 
*   *   *   *   *   *        
Palaa arkistoon