Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Jäsentiedotteet 2016


Palaa arkistoon  
  Suy jäsentiedote

10.11.2016  
  TAKAISKU URALLE

Ulosoton arvostettu asiantuntija professori Tuula Linna on ilmoittanut eroavansa ulosoton rakenneuudistuksen johtoryhmästä ja lainsäädäntötyöryhmästä.

Linna ilmoitti erostaan johtoryhmän jäsenille torstaina 10.11.2016

Linna kertoo eroamisensa perusteeksi syvän huolen uudistusten suunnasta ja niihin liittyvistä ulosottolaitoksen toimintaan ja perusteisiin kohdistuvista riskeistä ja katsoo, että ei enää voi olla mukana ulosoton rakenneuudistuksessa.

Linna on tyytymätön rakenneuudistuksen johtoryhmän työhön ja kokee sen olevan näennäinen toimielin, joka ei todellisuudessa linjaa yhtään mitään eikä päätä mistään. Kaikki suuret linjat tehdään hänen mielestään Valtakunnanvoudin virastossa ja hankeorganisaatiossa.

Linnan mielestä ulosottokaaren säännösten uudistamisen tulisi kuulua oikeusministeriön lainvalmisteluosastolle, eikä hän voi ymmärtää, miten lainvalmisteluvastuuta on voitu ulkoistaa LAVO:sta ulosottolaitoksen operatiivisen johdon käsiin. Linna pitää omituisena, että lainsäädäntötyöryhmässä puheenjohtajan tehtävää hoitaa valtakunnanvouti.

Linna katsoo, että mitä keinotekoisimmin tavoin pyritään siihen, että ulosottolaitoksen korkein johto voisi puuttua ulosottomiesten lainkäyttöön. Valtakunnanvoudinviraston esittämiä linjauksia hän pitää erittäin huolestuttavina, koska ne etäännyttävät ulosottomiesten työtä lainkäytöstä kohti hallinnollisesti ohjattua toimintaa.

Keskushallintoon ollaan hänen mielestä keskittämässä paitsi operatiivista valtaa myös sellaista lainkäyttöön kohdistuvaa ohjailua, joka olisi kauhistus toisessa lainkäyttöorganisaatiossamme, tuomioistuinlaitoksessa.

Linna katsoo, että ulosottolaitokselle asetettu säästötavoite olisi toteutumassa lähes itsestään eläköitymisten myötä. ja että ulosottomaksujen korotuksella loppukin säästötavoite olisi saavutettavissa. Linna mukaan ulosoton perusperiaatteita ei tarvitse tämän eikä VES-kysymysten takia romuttaa.

Professori Linnan esittämä kritiikki asettaa URA-hankkeen valmistelun hyvin kyseenalaiseen valoon, mikä entisestään uhkaa heikentää luottamusta valtakunnanvoudinvirastoa kohtaan. Henkilöstöjärjestöt ottavatkin Linnan kritiikin vakavasti ja tulevat vaatimaan oikeusministeriöltä selvitystä URA-hankeen valmistelun asianmukaisuudesta.

Harri Lepolahti
varapääluottamusmies JHL
henkilöstöedustaja
URA-johtoryhmä


 
*   *   *   *   *   *        


  Suy jäsentiedote

19.08.2016  
  Kansanedustaja Maria Tolppanen on esittänyt eduskunnassa kihlakunnanulosottomiesten perimispalkkiojärjestelmää koskevan kirjallisen kysymyksen alkukesästä 2016. Oikeusministeri Jari Lindström on antanut 01.07.2016 oheisen vastauksen kirjalliseen kysymykseen.

  Vastaus kirjalliseen kysymykseen ulosottomiesten perimispalkkiojärjestelmästä 01.07.2016

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22845

Satu


 
*   *   *   *   *   *        


  Suy jäsentiedote 06/2016

01.06.2016  
  Valtiolle neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta

Valtion pääsopijajärjestöt ja valtion työmarkkinalaitos saavuttivat keskiviikkona neuvottelutulosken kilpailukykysopimuksen soveltamisesta. Työajattomien osalta edellytetään paikallisia neuvotteluja työajan pidentämisestä. Koska neuvottelutulokseen ei sisälly tarkempia määräyksiä, asia jää sen varaan saavutetaanko neuvotteluissa yhteisymmärrys. Asialla tuskin tulee olemaan vaikutusta kihlakunnanulosottomiesten työhön. Kilpailukykysopimuksen lopullisesta syntymisestä päättää kattavuusarvioinnin jälkeen keskusjärjestöt ja maan hallitus.

Kihlakunnanulosottomiehet URA-hankkeen VES-neuvotteluissa

URA-hankkeen VES-neuvotteluissa keskusteltiin nykyisen palkkausjärjestelmän uudistamisesta, jos perintä jaetaan. VVV haluaisi nykyisen VES-sopimuksen lisäksi perusperintään oman sopimuksen ja luopuisi nykyisestä sporttelijärjestelmästä. Muutokset koskisivat laajan perinnän ja perusperinnän palkkausta. Mitään uusia esityksiä työnantajalla ei vielä kuitenkaan ollut. Neuvotteluissa keskusteltiin myös mahdollisista takuupalkoista ja työnantaja lupasi selvittää valtiotyönantajan suhtautumisen asiaan. Muista keskustelun tasolla olleita asioita olivat virkojen määrät, nykyisen henkilöstön sijoittuminen uuteen organisaatioon ja työaikakysymys.
Seuraava kokous on 29.8.2016.

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22845


 
*   *   *   *   *   *        


  Suy jäsentiedote 05/2016

16.05.2016  
  ULOSOTON RAKENNEUUDISTUS PUHUTTI EDUSKUNNASSA

Lakivaliokunta: URA-hanketta valmisteltava hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa

Ulosoton rakenneuudistusta käsiteltiin viime viikon aikana useilla foorumeilla. VVV:n kutsusta kokoontuivat URA- johtoryhmä sekä ulosottolaitoksen YT. Yhdistyksen hallitus käsitteli hanketta ja kihlakunnanulosottomiesten järjestöt pitivät sen jälkeen yhteiskokouksen yhteisten linjausten kirkastamiseksi. Lisäksi Ura-hanke oli esillä eduskunnassa lakivaliokunnan käsitellessä valtioneuvoston selontekoa valtion talouden tilasta vuosille 2017-2020.

Perinnän jakamiseen tähtääviä pilotteja ei ole saatu aikaseksi siten kuin VVV on tavoitellut. Kihlakunnanulosottomiehet eivät ole halunneet lähteä pilotteihin, jotka tähtäävät selvästi palkan alentamiseen osalla nykyisistä ulosottomiehistä. VVV:n tapa ajaa yksipuolisesti muutosta huomioimatta henkilöstön asemaa on heikentänyt luottamusta ja uskoa VVV:n kykyyn onnistua hankkeessa.

Eduskunnan lakivaliokunta pyysi viime viikolla yhdistykseltä asiantuntijalausuntoa URA-hankkeeseen liittyen ja yhdistyksen huoli URA-hankkeen vaikutuksista huomioitiin lakivaliokunnan lausunnossa valtiovarainvaliokunnalle. Lakivaliokunta toteaa Ura-hankkeeseen liittyvän epävarmuustekijöitä ja pitää tärkeänä, että URA-hanketta valmistellaan hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Yhdistyksen lakivaliokunnalle antama lausunto on ohessa.

  Lausunto lakivaliokunnalle 10.05.2016

Rakenneuudistukseen liittyvät VES-neuvottelut ovat käynnistyneet ja seuraava kokous on 27.5.2016. Tuolloin työnantajan odotetaan esittävän, mitä muutoksia se tavoittelee kihlakunnanulosottomiesten palkkauksen osalta.

Kihlakunnanulosottomiesten YT-neuvotteluissa on käyty läpi Ura-hankkeen mahdollisia vaikutuksia ulosottomiesten tehtäviin, työmenetelmiin, virkarakenteeseen ja sijoittumiseen. Mitään esityksiä tai päätöksiä muutoksista ei ole tehty, joten neuvotteluissa kyse on ollut lähinnä tietojen ja näkemysten vaihdosta sekä keskusteluyhteyden ylläpitämisestä. Seuraava YT-neuvottelu on 31.5.2016

Lue lisää URA-hankeen ajankohtaisista tapahtumista edunvalvonnan lokikirjasta: Uralokikirja

Suy ry

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22845


 
*   *   *   *   *   *        


  Suy jäsentiedote 03/2016

07.03.2016  
  Perinnän pilotointi käynnistetään Satakunnassa ja Pirkanmaalla
VVV on käynnistämässä perintäpilotteja Satakunnassa ja Pirkanmaalla.
Pilotit toteutetaan työnantajamääräyksellä ja olemme ilmoittaneet omat kriteerimme pilottien toteuttamiselle. Pilotteihin osallistuu vain kihlakunnanulosottomiehiä ja meille on luvattu, että pilottien seurata tapahtuu yhteistyössä. Satakunnassa pilotointia ollaan kokeilemassa tiimimuodossa ja Pirkanmaalla omilla rooteleilla. Ohessa asettamamme kriteerit.

  Satakunnan pilotti

VVV haluaa pilotoimalla selvittää, mistä kohtaa nykyinen täytäntöönpano on jaettavissa suppeatutkintaiseen ja laajatutkintaiseen perintään. Suy on edellyttänyt, että jos pilotteja laitetaan pystyyn, niissä on selvitettävä ensisijaisesti sitä, kannattaako perintää jakaa ja mitä vaikutuksia perinnän jakamisella on perimistulokseen ja henkilöstön asemaan.

Henkilöstön asemaan liittyvä vaikuttamistyö jatkuu
Haluamme että oikeusministeriö selvittä pikaisesti rakenneuudistuksen vaikutukset henkilöstön asemaan ja palkkaukseen. Sitä varten yhdistys on ollut yhteydessä ministeriöön ja eduskuntaa. Toistaiseksi VVV:ssä ja ministeriössä ollaan oltu haluttomia näiden kysymysten käsittelyyn. Työmme jatkuu ja tarkoituksemme on vaikuttaa niin, että mahdolliset muutokset toteutetaan yhdessä hyväksyttyjen henkilöstöpoliittisten periaatteiden mukaisesti.

Valtakunnanvoudinviraston kanssa on aktiivisesti käyty läpi rakenneuudistuksen mahdollisia vaikutuksia kihlakunnanulosottomiesten tehtäviin. VVV ajaa edelleen voimakkaasti perinnän jakamista suppeatutkintaiseen ja laajatutkintaiseen perintään. Uusien tehtävien osalta on ollut puhetta myös keskittämisestä ja erikoistumisesta. Erikoisperinnän tulevaisuus on vielä avoinna. Seuraavat kokoukset, missä käsittelemme Ura- hanketta, ovat VVV:ssä tällä viikolla tiistaina ja torstaina.
Ohessa neuvottelujen asialista.

Neuvottelut yhteiskuntasopimuksesta etenivät
Kaikki keskusjärjestöt ovat alustavasti hyväksyneet neuvottelutuloksen yhteiskuntasopimuksesta. Liitot aloittavat alakohtaiset soveltamisneuvottelut neuvottelutuloksen pohjalta ja määräaika soveltamisneuvotteluille on 31.5.2016. Palkansaajista arvioidaan nyt olevan 80 % yhteiskuntasopimusneuvottelujen piirissä. Hallitukselta odotetaan, että se luopuu pakkolaeista ja 1,5 miljardin euron lisäleikkauksista sekä veronkorotuksista. Hallituksen odotetaan toteuttavan esittämänsä tuloveronkevennykset.

  Yt-neuvottelut 20.01.

20160120_yt-neuvottelu.pdf Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22845


 
*   *   *   *   *   *        


  Suy jäsentiedote 02/2016

16.01.2016  
  NEUVOTTELUT KÄYNNISTYVÄT
URA-hankkeeseen liittyvät neuvottelut henkilöstöjärjestöjen, oikeusministeriön ja VVV:n välillä käynnistyvät tiistaina 19.1. Ensin on kihlakunnanulosottomiesten ja VVV:n yhteistoimintaneuvottelut, missä käydään läpi rakenneuudistuksen perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. URA-hankkeessa merkittävimmät muutokset ja vaikutukset kohdistuvat toteutuessaan kihlakunnanulosottomiehiin.

Heti perään jatketaan oikeusministeriössä VES-neuvottelujen aloituskokouksella, missä kuullaan työnantajan ajatuksia liittyen URA-hankkeen virkamiesoikeudellisiin kysymyksiin ja virkaehtosopimusten tarkistamistarpeeseen eri ammattiryhmien ja tehtävien osalta. Asialistalla ovat mm. virkojen määrä, virkojen täyttämismenettely, kelpoisuusehdot, palkkaus ja työaika.

Pidämme jäsenistön ajan tasalla neuvottelujen etenemisestä.

TÄYTÄNTÖÖNPANO ON JAKAMATON KOKONAISUUS
URA-hankkeeseen liittyvä ja juuri valmistunut selvitys osoittaa, että täytäntöönpanoa ei ole tarkoituksenmukaista jakaa eri prosesseiksi. Kyseessä on jo toinen samankaltaiseen johtopäätökseen tullut selvitys.

Helsingin ulosottovirastossa tutkittiin viime syksyn aikana VVV:n toimeksiannosta kihlakunnanulosottomiesten työn sisältöä ja työajan jakautumista ulosottoasioiden velalliskohtaisessa perinnässä.

Selvityksen johtopäätös on, että rekisteritiedustelut, perus- ja jatkoselvitys, velallisten yhteydenottojen käsittely ja toimitusmiehen käsittely ja pääratkaisut muodostavat loogisen toiminnallisen kokonaisuuden. Tätä kokonaisuutta ei voida hajottaa eri prosesseiksi, jos tuloksellisuudesta ja kustannustehokkuudesta halutaan pitää kiinni.

Samankaltaiseen johtopäätökseen tultiin aikaisemmin myös Vantaan pilotissa.

Selvitysraportti on tässä liitteenä.

  Raportti työajan käytöstä

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22845


 
*   *   *   *   *   *        


  Suy jäsentiedote 01/2016

15.01.2016  
  Hyvää alkanutta vuotta 2016 kaikille yhdistyksen jäsenille !

Yhdistyksen kevätkokous pidetään 12.3.2016 klo 10:00 Helsingissä JHL:n tiloissa. Samaan ajankohtaan (12.-13.3.2016) ajoittuu JHL:n Oikeusministeriön ja oikeushallinnon ajankohtaispäivät .Kyseessä on yhteinen virkistys- / verkostoviikonloppu työmarkkina- asioiden, työsuojeluasioiden, työhyvinvoinnin ja yhdessäolon ympärillä. Tavoitteena on tavata ja verkostoitua muiden oikeusministeriön oikeushallinnon alalla työskentelevien henkilöiden kanssa. Käytävien keskustelujen aiheet koskevat mm. yhteiskunnallista tilannetta vaikutuksineen palvelussuhteenehtoihin, työhyvinvointia muutoksessa, johtamista ja vaikuttamista oikeusministeriön hallinnonalalla sekä muita OM:n hallinnonalaa koskevia ajankohtaisia asioita.

Osa ohjelmasta pidetään yhdessä poliisihallinnon ja rajavartiolaitoksen jäsenten ajankohtaispäivien kanssa. Lisäksi 12.3.2016 iltaohjelma toteutetaan yhdessä em. jäsenten kanssa ravintola Nyyrikissä http://www.nyyrikki.fi/.

Ajankohtaispäivile mahtuu mukaan rajallinen määrä henkilöitä, joten ilmoittautumiset pe 07.02.2016 mennessä JHL:n jäsenpalvelun kautta. (www.jhl.fi). JHL maksaa ajankohtaispäiville osallistuvien matkat ja yöpymisen Hakaniemen Cumuluksessa. SUY kustantaa ravintolaillallisen Nyyrikissä.

Pelkästään vuosikokoukseen osallistuvien toivotaan ilmoittautuvan tarjoilujen vuoksi Sadulle p. 029 56 21138 tai satu.h.kallio@oikeus.fi viimeistään 04.03.2016.

Yhdistyksen kevätkokouksen asialista lähetetään lähempänä kokousta.

Ohessa lisätietoa JHL:n ohjelmasta.     OM ajankohtaispäivät 12.-13.03.2016

Ystävällisin terveisin
Satu H. Kallio
Kihlakunnanulosottomies


 
*   *   *   *   *   *        
Palaa arkistoon